θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, May 16, 2010

Τό δόγμα του στωικισμού, επεξεργασμένο στην Περιπατητική Σχολή άπό τόν Ζήνωνα άπό τό Κίτιο,ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ

Τό δόγμα του στωικισμού, επεξεργασμένο στην Περιπα­τητική Σχολή άπό τόν Ζήνωνα άπό τό Κίτιο, πού είχε φύ­γει άπό τήν Κύπρο γιά νά εγκατασταθεί στην Αθήνα καί νά διδάξει εκεί, αντιπροσώπευε ένα ρεύμα σκέψης πολύ πιό σημαντικό καί πού επρόκειτο νά έχει πολύ σοβαρότερες επιπτώσεις σέ επίπεδο πολιτικής θεωρίας.


Οι πρώτοι ιδρυτές του στωικισμού ήσαν εξελληνισμένοι βάρβαροι, κι έτσι αδιάφοροι γιά τήν «τοπική» πολιτική τών ελληνικών πόλεων. Κι αν ό Ζήνων ό ίδιος έκώφευσε στις προσκλήσεις τών ελληνιστικών μοναρχών, δε συνέβη τό ίδιο καί μέ ορισμένους μαθητές του πού δέχτηκαν νά γίνουν βασιλικοί σύμβουλοι. Ή αδιαφορία τους γιά τήν «πόλη» καί τά προ­βλήματα της οφειλόταν ουσιαστικά στον «κοσμοπολίτικο» (βλέπε διεθνιστικό) χαρακτήρα της θεωρίας τους.


Άπό ένα απόσπασμα τοϋ Πλουτάρχου μαθαίνουμε ότι: «τό θαυμάσιο πολίτευμα του Ζήνωνα, ιδρυτή του στωικισμού, έχει σά γενικό σκοπό τό νά πάψουμε νά ζούμε σέ πόλεις σά χωριστοί λαοί, μέ δια­φορετικές αντιλήψεις περί δικαιοσύνης, επιδιώκει αντίθε­τα νά θεωρούμε όλους τους ανθρώπους σά μέλη μιας μό­νης πόλης κι ενός μόνου λαού πού νά ζουν μιά καί τήν ίδια ζωή σάν κοπάδι πού βόσκει ήσυχα σέ κοινό λειβάδι».Πράγματι, ό Χρύσιππος καί κατόπιν ό Ζήνων είναι εκείνοι «πού ανέπτυξαν τήν κοσμοπολίτικη θεωρία του στωικισμού, κι αν πιστέψουμε ένα απόσπασμα του έργου του, είναι σαφές ότι ό στωικισμός δέν είχε ακόμα τόν εξι­σωτικό χαρακτήρα πού απέκτησε στή συνέχεια.