θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, April 23, 2010

Ο προσηλυτιστής Ιωαννης της ΕφέσουTην π ρ ω τ η Μαρτίου του 1843 κάποιος ..... δώρισε στο Β ρ ε τ α ν ι κ ο Μ ο υ σ ε ι ο μερικές σελίδες ενός χειρογράφου .....από ένα μοναστήρι στο Ν α τ ρ ο υ ν της Α ι γ υ π τ ο υ . ήταν γραμμένο στην συριακή γλώσσα..... επρόκειτο.... για το χειρόγραφο του ιωαννη της Εφέσου. ... επισκόπου τον 6" (έκτο) μ.χ. αιώνα ήταν γνωστός ως δεινός προσηλυτιστής και χρονικογράφος... στον ε κ χ ρ ι στ ι α ν ι σ μ ο των ειδωλολατρών»....Ο Ιωαννης της Εφέσου ανέλαβε να προσηλυτίσει τους ειδωλολάτρες της Μικρας Ασίας στη Λυδία Φρυγία και την Καρία το 542 μ.χ.. όλα τα αυτοκρατορικά διατάγματα που είχαν στόχο το κλείσιμο των ναών είχαν αποτύχει όχι όμως και στην Α θ η ν α εκεί οι φιλοσοφικές σχολές έκλεισαν Ο ι ο υ σ τ ι ν ι α ν ο ς το πραγματοποίησε παρ' όλη την αντίθεση που εξέφρασε ο Σασσανίδης βασιλιάς της π ε ρ σ ι α ς Στη μικρά Ασία υ π η ρ χ ε α κ μ α ι ο Ελληνικό π ν ε υ μ α για περισσότερους απο 4 (τέσσερις) αιώνες.

Μετα τη εποχη του "μ ε γ α Κωνσταντίνου" και του "ο ρ α μ μ α τ ο ς " του " χ χ χ " με τον Α π ο λ λ ω ν α στη μαχη της Μουλβιας γ ε φ υ ρ α ς ο Ι ω α ν ν η ς αναφέρει ότι ξεκίνησε την αποστολή του στα βουνά των Τ ρ ά λ λ ε ω ν στην κοιλάδα του Μαιάνδρου το σημερινό Αϊδίνιο της "Τ ο υ ρ κ ι α ς» σ υ ν α ν τ η σ ε χ ι λ ι α δ ε ς «ειδωλολάτρες» σε πάνω από χίλια πεντακόσια ι ε ρ α .Του έδειξαν και το σημείο συγκέντρωσης των θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ω ν α ν τ ι π ρ ο σ ω π ω ν όπου εκεί κάθε χρόνο "δ ι δ α σ κ ο ν τ α ν " για να μπορούν να " λ α β ο υ ν τους ν ο μ ο υ ς " ως άσκηση στα ι ε ρ α κ α θ η κ ο ν τ α τους.
Στους τόπους αυτούς α ν θ ι ζ ε η λ α τ ρ ε ι α του α π ο λ λ ω ν α ... και ήταν
δ ι α δ ε δ ο μ ε ν η η καλλιέργεια και η περιποίηση των ιερών δ ε ν τ ρ ω ν του αναφέρονται από τον Δ α ρ ε ι ο τον ε κ τ ο ( 6' ) π.χ. αιώνα και από τον π α υ σ α ν ι α τον δ ε υ τ ε ρ ο ( 2' ) μ.χ. α ι ω ν α Ο ι ω α ν ν η ς της Εφέσου αναφέρει πως καθώς γ κ ρ έ μ ι ζ ε τα ι ε ρ α που ήταν μ ι α σ μ ε ν α, ξ ε ρ ι ζ ω ν ε και ε κ α ι γ ε πολλά από τα ιερά αυτά δ ε ν τ ρ α μαζί με αυτούς που πρόβαλαν α ν τ ι σ τ α σ η .Το Β υ ζ α ν τ ι ο ήταν τώρα η Ν ε α Ρ ω μ η και τα αυτοκρατορικά διατάγματα τα ε π ε β α λ α ν οι
ε π ι σ κ ο π ο ι . Αναφέρει επίσης το όνομα ενός τοπικού θ ε ο υ στη νότια Συρία με το ο ν ο μ α Θεανδρίτης Η λατρεια του και οι πιστοί του ε ν τ ο π ι ζ ο ν τ α ι στην κοιλάδα Χαουραν α ι ω ν ε ς πριν. Ο Θεανδρίτης όμως δεν ήταν τοπικός θ ε ο ς .... ο Π ρ ο κ λ ο ς αυτός ο μεγάλος φ ι λ ο σ ο φ ο ς τον υ μ ν ο υ σ ε στην λατρεία του στην Α θ ή ν α .Θεανδρίτης σημαίνει α π λ ω ς .... θ ε α ν θ ρ ω π ο ς .Το 1985 οι
α ν α σ κ α φ ε ς στη νέα Πάφο της Κύπρου από Πολωνούς έφερε στο φ ω ς
ψ η φ ι δ ω τ α που αποδεικνύουν τον ρόλο του Σ υ μ β ο λ ι σμ ο υ του Δ ι ο ν υ σ ο υ ως Θεανδρίτη. σε αυτά ο Δ ι ο ν υ σ ο ς με το φωτοστέφανο ως β ρ ε φ ο ς κάθεται σταπόδια του Ερμή η θ ε ο γ ο ν ι α , η α μ β ρ ο σ ι α , ο ν ε κ τ α ρ , και ο
τ ρ ο φ ε υ ς , ευρίσκονται γύρω του. Ο Α π ο λ λ ω ν με την λύρα του επίσης και με το φ ω τ ο σ τ ε φ α ν ο α ν α φ ε ρ ε ι επίσης ότι η γ λ ω σσ α η ομιλούσα από
α υ τ ο υ ς ήτο η "γ ν ω σ τ η ειδωλολατρική Ε λ λ η ν ι κ η " Τα συμπεράσματα προφανή

Υ.γ. ένα από τα ιερά δ ε ν τ ρ α .....ήταν το κ υ π α ρ ι σσ ι .


SOURCE:
http://www.amra.gr/forum/index.php?action=printpage;topic=935.0