θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, October 10, 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ «Mercure de France» (Απρίλιος 1773): Οί Έλληνες αγνοούν ότι ποδοπατούν την τέφραν τών προγόνων των.»



Έκ τών ανακαλύψεων του Κρίνεν αφορμήν λαβών και ό έν Κωνσταντινουπόλει ανταποκριτής μιας Γαλλικής εφημερίδος έγραψε τά έξης περί Ελλήνων:


«Μ' όλον τόν ζυγόν τής δουλείας τό Έλληνικόν έθνος διετήρησεν αίσθημα υπερηφάνειας, διό διακρίνεται από τών άλλων. Κατά τους πρώτους χρόνους άνεπόλει την πάλαι λαμπηδόνα, δυστυχώς όμως σήμερον περιήλθεν εις την παχυλοτέραν άμάθειαν. Ό χρόνος τοϋ αφήρεσε την άνάμνησιν τοϋ τι ήτο, και ή υπερηφάνεια, ή αμάθεια, και ή δουλεία απέμειναν τά μόνα χαρακτηριστικά αυτού. Όλα σχεδόν τ' αρχαία μνημεία: έχρημνίσθησαν ύπό τοϋ νικητοϋ, μετ' αυτών δέ οί Έλληνες απώλεσαν και την ανάμνησιν της αρχαίας αυτών δόξης. Έάν ή γη περικλείει είσέτι τινά έν τοις κόλποις της, οί κατοικούντες αυτήν άγνοούσιν ότι ποδοπατούσι τήν τέφραν τών προγόνων των.»


Mercure de France, Ανril 1773, II νοl. σελ. 181—182-
πηγή: ΣΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - O Κωνσταντίνος N. Σάθας (το πραγματικό του επώνυμο ήταν Σαθόπουλος) γεννήθηκε στην Αθήνα το 1842 (καταγόταν από το Γαλαξίδι) και πέθανε στο Παρίσι το 1914. Για μικρό διάστημα φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά γρήγορα αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά στην ιστορική έρευνα, κυρίως σε ό,τι αφορά το μεσαιωνικό ελληνισμό και την πορεία του ως το 1821. Καθοριστικό ρόλο για την αφοσίωση αυτή του Σάθα στην ιστορική έρευνα και στην ιστοριογραφία έπαιξε η ανακάλυψη του Χρονικού του Γαλαξιδίου, το 1864, και η δημοσίευσή του το 1865. Στο εξής τον έκαιγε η επιθυμία να απεικονίσει την κατάσταση των Ελλήνων, πνευματική και άλλη, από την 'Αλωση και ύστερα· αποτέλεσμα αυτής της διακαούς επιθυμίας του ήταν το έργο του Νεοελληνική Φιλολογία. Βιογραφίαι των εν τοις γράμμασι διαλαμψάντων Ελλήνων από της καταλύσεως της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι της Ελληνικής Εθνεγερσίας 1453-1821 (εκδόθηκε το 1868), που βραβεύτηκε στο Ροδοκανάκειο Διαγωνισμό. Το έργο αυτό το συμπλήρωσε ο Σάθας με το Νεοελληνικής Φιλολογίας Παράρτημα. Ιστορία του ζητήματος της Νεοελληνικής Γλώσσης (1870), στο οποίο περιλαμβάνονται βιογραφίες και εργογραφίες πλήθους Ελλήνων λογίων της τουρκοκρατίας. Ακολούθησαν: το δίτομο έργο του «Ελληνικά ανέκδοτα» (1867) και «Τουρκοκρατουμένη Ελλάς 1453-1821», που ο Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη το προσφέρει τώρα, μεταγραμμένο στην απλή νεοελληνική γλώσσα. (Περισσότερα για το έργο του Σάθα θα βρει ο αναγνώστης στο τέλος του τέρτατου τόμου, στο κείμενο «Κωνσταντίνος Σάθας: ζωή και έργο».) Από τον Οργανισμό Λιβάνη κυκλοφορεί το βιβλίο του: Τουρκοκρατούμενη Ελλάδα - Ιστορία των Ελλήνων από την 'Aλωση ως το '21 (4 τόμοι).