θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, August 22, 2009

ΦΟΒΟΣ

- Τό αίσθημα διά του οποίου αναμένεται κάτι δυσμενές, εφ όσον ακόμη η επιθυμία της καταπολεμήσεως αυτού υπάρ­χει.
Διά τινας αιρέσεις καί ψευδοεσωτερικάς ομάδας αποτελεί ο Φόβος εν σημαντικόν μέσον διά τήν πραπαγάνδαν και τήν στρατολογίαν οπαδών. Κατά πρώτον διεγείρεται εν γενικών αίσ­θημα φόβου (π.χ. πρό της θείας Δίκης, η της - θείας παγκοσμί­ου Κρίσεως) μεθ' ο εξηγείται ότι είμεθα εις θέσιν να αποτρέψωμεν τόν κίνδυνον. Θετικώς προσηρμοσμέναι κοινότητες δέν κάμνουν λόγον περί φόβου, άλλα προσπαθούν νά απαλλάξουν τους μαθητάς των από ψυχικά εμπόδια .

Παράδειγμα διαδόσεως φόβου:
"Η άνθρωπότης βαίνει σωματικώς προς μίαν μεγάλην κρίσιν" η «Η Άνθρωπότης ευρίσκεται σήμερον ενώπιον πολύ μεγάλου κίνδυνου" (Μάρτυρες του Ιεχωβά).
Σύγχρονα παραδείγματα φόβου:
Στερεύουν τα πετρελαϊκά αποθέματα.
Κινδυνεύουμε από την γρίπη των πτηνών , των χοίρων, το έϊτζ.
Κινδυνεύουμε από την υπερθέρμανση του πλανήτη.
Το οικονομικό σύστημα καταρρέει.
Η Ορθοδοξία μας Κινδυνεύει.
Η εγκληματικότης αυξάνει.

(Χωρίς να σημαίνει το 6 δεν αποτελεί πραγματική απειλή.)
Βιβλιογρ.
Πέτρος Γκράβιγκερ