θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, August 01, 2009

Αμείλικτα ερωτήματα για την αμύθητη (ακίνητη) περιουσία της «Αγίας Μανούλας» · Τι τρέχει, στο θαυματουργό μοναστήρι της Μυτιλήνης;
Του ΚΩΣΤΑ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ

Αρέσκεται να την προ­σφωνούν «Αγία Μ α ν ο ύ λ α » , προκαλεί δέος με την εξουσία που ασκεί σε πολ­λούς, εντός και εκτός του μοναστηριού, μιλά για το «θεόπνευστο» συγγραφικό της έργο, γίνεται αποδέκτης κολακειών, ενώ δεν θα είχε αντίρρηση ο τάφος της να βρίσκεται πολύ κοντά στον τάφο του θαυματουργού Αγίου Ραφαήλ. Τελευταία όμως φέρεται πως εμπλέκε­ται και στο ρίαλ εστέϊτ αφού, αν και μοναχή, διαθέτει τε­ράστια ακίνητη περιουσία.
Η 79χρονη ηγουμένη Ευγενία (κατά κόσμον Ειρήνη) Κλειδαρά της Ιεράς Μονής του Αγίου Ραφαήλ που αγκαλιάζει το λόφο των Καρυών στη Θερμή της Λέσβου είναι η δυναμική ηγουμένη που περιστοιχί­ζεται από σαράντα πέντε μοναχές με καταγωγή από Γερμανία, Αίγυπτο, Αυστρα­λία, Καναδά, Αφρική, Αθή­να, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Λάρισα, Βέροια, Κύπρο, Κυ­κλάδες, Κρήτη, Χίο και διά­φορα μέρη της Λέσβου που τρέφουν απεριόριστη αγά­πη και σεβασμό στο πρό­σωπο της. Στη Λέσβο πολ­λοί πίνουν νερό στο όνομα της και την αποκαλούν «Πνευματική Μητέρα των πονεμένων και των κουρα­σμένων ψυχών».
Το προσκύνημα του Αγί­ου Ραφαήλ στη Μυτιλήνη, στο παγκοσμίως γνωστό μοναστήρι, αποτελεί σημα­ντική οικονομική πηγή για το νησί. Εκατοντάδες χιλιά­δες ορθόδοξοι αλλά και καθολικοί απ' όλον τον κό­σμο συρρέουν για να προ­σκυνήσουν τον θαυματουρ­γό Αγιο Ραφαήλ και αφή­νουν τον οβολό τους. Τα διαχειριζόμενα ποσά από την ηγουμένη του μοναστη-
ριού Ευγενία Κλειδαρά εί­ναι τεράστια, σε σημείο που η ίδια να καμαρώνει ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου για την προσφορά ύψους 295.000 ευρώ για την έκδο­ση του περιοδικού «Ορθο­δοξία» της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης.
Η ηγουμένη παρά τα όσα ορίζουν οι Εκκλησια­στικοί Κανόνες (ότι δηλαδή πρέπει να είναι ακτήμων), φέρεται να διαθέτει τερά­στια ακίνητη περιουσία, αυ­τή της Ιεράς Μονής του Αγίου Ραφαήλ. Το πιο πλουσιο μοναστήρι της Ελλάδος περιορίζεται μόλις σε 400 τετραγωνικά μέτρα γης. Ολη η υπόλοιπη έκταση που βλέπει ο προσκυνητής επι­σκεπτόμενος τον θαυματουργό Αγιο Ραφαήλ φέρε­ται να αποτελεί προσωπική περιουσία της - κατά τα άλ­λα - ακτήμονος ηγουμένης Ευγενίας* (κατά κόσμον Ει­ρήνης) Κλειδαρά.


Δηλαδή, το Νομικό Πρόσωπο*Δημοσίου Δικαί­ου, 'η Ιερά Μονή Αγίου Ρα­φαήλ, σχεδόν πενήντα χρό­νια μετά την ίδρυση του δεν διαθέτει κανένα περιουσια­κό στοιχείο. Σύμφωνα μάλι­στα με έγγραφα του Υποθη­κοφυλακείου Μυτιλήνης (και όπως έχει αποκαλύψει η τοπική εφημερίδα «Εμπρός») η Ιερά Μονή του Αγίου Ραφαήλ διαθέτει ως
ιδιοκτησία της στο χώρο του μοναστηριού μόνο 400 τετραγωνικά μέτρα γης. Από αυτά, 250 τετραγωνικά μέ­τρα ως αποτέλεσμα της δω­ρεάς το 1968 του αείμνη­στου Αγγέλου Ράλλη, εκ των πρωταγωνιστών της εύρε­σης των λειψάνων των αγίων μέσα σε κτηματική έκταση όπου και έγινε η ανασκαφή και άλλα 150 τε­τραγωνικά μέτρα αγορασμέ­να το 1973. Πέραν τούτου, ουδέν άλλο ανήκει στη μο­νή από το χώρο όπου αυτή αναπτύσσεται.
Σύμφωνα, δε, με τη με­ρίδα που διαθέτει στο υπο­θηκοφυλακείο η 79χρονη ηγουμένη* του Αγίου Ρα­φαήλ, που τοποθετήθηκε στη μονή το 1963, όταν δη­λαδή ήταν 33 ετών, διαθέτει κτηματική περιουσία 23 στρεμμάτων, το σύνολο δηλαδή της έκτασης πάνω · στην οποία είναι ανε­πτυγμένη η μο­νή. Κατά πάγια νομική αρχή «το υπερκείμε­νο ανήκει στον ιδιοκτήτη του υποκειμένου» σημαίνει, δηλα­δή, ότι όλα τα κτίσματα της μονής, με εξαί­ρεση το Καθολι­κό που είναι χτισμένο στο τμήμα της γης που δώρισε ο Αγγελος Ράλλης, αποτε­λούν σήμερα ιδιοκτησία της ηγουμένης της μονής Ευγε­νίας Κλειδαρά.
Από το 1964 μέχρι και το 1991 έχουν αγοραστεί και έχουν περιέλθει στην ιδιο­κτησία της Ευγενίας Κλειδα­ρά όλες οι οικοπεδικές εκτά­σεις πάνω στις οποίες είναι αναπτυγμένη η μονή, αλλά και οι υπερκείμενες εγκατα­στάσεις που χτίστηκαν από τα έσοδα της μονής.