θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, January 10, 2009

Ανθρωποκεντρισμός: μία έννοια που περιέχεται σε όλα τα ευδαιμονιστικά, ηθικολογικά, πραγματιστικά και ωφελιμιστικά συστήματα


Ανθρωποκεντρισμός:
Η αντίληψη κατά την οποία κέντρο και τελικός σκοπός του κόσμου και της δημιουργίας είναι ο άνθρωπος. Η έννοια του ανθρωποκεντρισμού περιέχεται σε όλα τα ευδαιμονιστικά, ηθικολογικά, πραγματιστικά και ωφελιμιστικά συστήματα και εκπροσωπήθηκε κατά διαφόρους τρόπους από τον Σωκράτη, τους Πατέρες της Εκκλησίας, κλπ."Αλλά τό ίδιο δέν συμβαίνει στην Ινδία.
Πάνω όπ’ όλα, βρισκόμαστε έδώ μπροστά σέ ένα "πνευματικό τοπίο" τελείως διαφορετικό. Αντί νά έχουμε νά κάνουμε μέ ομάδες μέ, λίγο-πολύ,"μυητικές" α­ξιώσεις, οι όποιες κινούνται μέσα σέ μία τεράστια βέβηλη κοινωνία, ξετρελλαμένη άπ' τις πειραματικές επιστήμες και τήν "πρόοδο" και απασχολούμενη υπεράνω όλων μέ τήν υλική της ευμάρεια, βρισκόμαστε μπροστά σέ έναν παραδοσιακό πολι­τισμό, πολύ ζωντανό, παρά τήν αυξανόμενη επιρροή της τεχνολογίας. Ό άνθρωπος της μάζας, άδηλητηρίαστος άπό τήν προπαγάνδα, αφού χαίρει ακόμη του "εύργετήματος του αναλφαβητισμού" ,στοχάζεται βαθύτερα από τό άτομο του ίδιου κοινωνικού επιπέδου στή Δύση - τό όποιο, μεταξύ μας, δέν είναι και εξαιρετικό; Στοχάζεται πάνω άπ' όλα μέσα στό πνεύμα τής Παραδόσεως.
Ό Ινδός, ακόμη κι άν έσύχνασε στις Σχολές και τελείωσε τις σπουδές του στην Ευρώπη καί τις ΗΠΑ, δέν είναι εχθρικός προς τήν Παράδοση. Ή ιδέα τής φυ­σικής ιεραρχίας του είναι οικεία. Και, στην μεγάλη πλειοψηφία τών περιπτώσεων, ζει σύμφωνα μέ τους κανόνες τής κάστας του - ακόμη κι άν ή "προοδευτική" κυ­βέρνηση, μιας Ινδίας δήθεν ελεύθερης στήν πραγματικότητα γελοίας κόπιας τών δυτικών δημοκρατιών) διεκήρυξε τήν κατάργηση, τών καστών και επέβαλλε τήν κα­θολική ψηφοφορία.
Σέ ώρισμένες περιπτώσεις, βέβαια, φέρει άπό τις επαφές του μέ τό εξωτερικό ανατρεπτικές ιδέες ή ερεθιστικές συνήθειες. Τότε όμως περιφρονείται άπό τους δικούς του και ή ορθόδοξη κοινωνία στρέφεται έναντίσν του,- χωρίς καμμία κυ­βέρνηση, νά έχη τήν δύναμη νά έπιβάλλη στην τελευταία νά τόν άποδεχθή παρά τή θέληση της". "Οσο γιά τις παραδοσιακές μυητικές ομάδες και γιά τους απομονωμέ­νους κυριάρχους μιας αληθινά απόκρυφου επιστήμης, αυτοί συνεχίζουν νά υπάρχουν όπως και στό παρελθόν: στήν σιωπή, αθέατοι στό πλατύ κοινό. Κρατώνται γιά λόγους αρχής μακράν τής συγχύσεως τής πολιτικής και δέν παραχωρούν συνεντεύξεις τύπου. Τό πολύ μία λέξη, μία εκπεφρασμένη σκέψη παρουσία ενός έπισκέπτου πού σέ­βεται τήν Παράδοση, ακόμη κι άν ό ίδιος δέν είναι μυημένος, μπορεί αμέσως νά κά­νη αντιληπτό τό πού πάνε οι γήινες συμπάθειες του ενός ή του άλλου σοφού.
Υπάρχουν ακόμη,όπως θά περίμενε κανείς σέ μία εποχή παγκοσμίου παρακμής, πρόσωπα πού κάνουν επάγγελμα τήν "πνευματικότητα" και ομάδες πού αναφέρονται σέ υπερβατικούς "διδασκάλους" και διατείνονται ότι μεταδίδουν μία υποτιθέμενη "μύηση", χωρίς νά έχουν τό παραμικρό δικαίωμα.
Οί τσαρλατάνοι μέ τόν πορτοκαλλί χιτώνα - ή γυμνοί, μέ τό σώμα καλυμμένο μέ στάχτες - πού μαζεύονται γύρω άπ' τους ναούς, ιδίως στους τόπους προσκυνή­ματος, ζώντας από ελεημοσύνες και απάτες, παριστάνοντας τους γκουρού σέ εύπιστες χήρες, δέν λείπουν. Είναι πονηροί, μικρής όμως σημασίας και βλαπτικότητος. Απείρως πιό επικίνδυνα είναι τά άτομα ή ομάδες πού προσπαθούν νά διοχετεύ­σουν στην Ινδία - όσον τούτο είναι δυνατόν - τόν ανθρωποκεντρισμό πού είναι εγγενής στά θρησκευτικά ή πολιτικά δόγματα. Υπονοώ όλα αυτά τά άτομα,ή ομάδες πού ύπό τό κάλυμμα μιας απατηλής πίστεως στην Παράδοση, διεστραμμένη και παραμορ­φωμένη κατά τό κέφι τους, κηρύττουν τήν ισότητα, τήν δημοκρατία, τήν φρίκη γιά κάθε είδους βία,ακόμη και αποσπασμένη (Σ.Μ. εννοεί αποσπασμένη άπό κάθε από­λαυση της και κάθε συναισθηματική φόρτιση μίσους, αντίληψη περί βίας παρόμοια μέ αυτήν πού αναπτύσσεται στην Μπαγκαβάτ Γκιτά),όταν αυτή ασκείται εναντίον · άνθρώπων ,όποιοι και άν είναι - καθ'ήν στιγμήν ή τερατώδης έκμετάλλευσις τοϋ ζώου (καί του φυτού), άπό τον άνθρωπο, ελάχιστα τους ενοχλεί (όταν δέν τήν δι­καιολογούν κι όλας).