θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, January 02, 2009

Πως η Αρχαία Δεκέλεια μετετράπη σε Τατόϊ


ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ.
Ο ταφος του ΣΟΦΟΚΛΗ στην αρχαία ΔΕΚΕΛΕΙΑ.
.
.
.
.
.
.
Σ΄ αυτήν την απερίγραπτη χώρα ένας Άλβανοβλάχος φύλαρχος "κλέβει" το ιστορικό όνομα της Δεκέλειας.
ΡΙΞΤΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΊΔΕΙΑΣ:

Τατόης.
Όνομα Άλβανοβλάχου φυλάρχου έγτασταθέντος προ αιώνων εις τήν Πάρνηθα, έξ ου ή κοινή ονομασία της Δεκέλειας (Τατόϊ). Έκ των μετέπειτα διασπαρέντων είς τα Μεσόγεια Τατόηδων όνομαστί γνωστός (έκ του ύπ' αριθμ. 1833 του1552 εγγράφου της Ιστορικής και ΕθνολογικήςΕταιρείας) είναι ό Άρτίκης Τατόης. δ. Γρ. κ.

Τατόϊ(ον)
(Γεωγρ.]. Χωρίον της κοινότητος Αχαρνών, άπέχον προς Β. των Αθηνών. 24 χλμ. Κείται είς τάς νοτιοανατολικός υπώρειας του Πάρνηθος και επί της προς τόν Ώροπόν οδού, συν­δέεται δέ μετά των Αθηνών δι' ωραιότατων αμα­ξιτών οδών. Το χωρίον τούτο ανήκε άλλοτε εις τόν στρατηγόν Σκαρλάτον Σούτσον, ήγοράσθη δέ τω 1870 υπό του βασιλέως Γεωργίου Α', όστις ηΰρυνεν αυτό, εξαγοράσας και άλλα πλησίον κτή­ματα. Έπί της ύψηλοτέρας τοποθεσίας αυτού ο βασιλεύς Γεώργιος Α' ήγειρε κατ' αρχάς μικράν επαυλιν, είτα δέ άλλην εύρυτέραν, εις τήν οποίαν διέτριβε συνήθως το θέρος η βασιλική οικογένεια. Μετά τήν έπισυμβάσαν πυρκαϊάν τών εν Αθή­ναις ανακτόρων ύπήρξεν έπί ίκανόν χρόνον ή δια­μονή του βασιλέως Κωνσταντίνου. Άφ' ής πε­ριήλθε τό Τατόϊ εις τήν βασιλικήν κυριότητα, διηνοίχθησαν δρόμοι είς τά δάση αυτού, έφυτευθησαν δ' αμπελώνες, παράγοντες τόν περιζήτητος οίνον της Δεκέλειας. Ενταύθα ευρίσκονται οι τά­φοι τών βασιλέων Γεωργίου Α', Αλεξάνδρου Α και της βασιλόπαιδος Όλγας. Κατά τά τελευταία έτη συνεστήθη εις Τατόϊ τό κυριότερον ελληνικόν άεροδρόμιον. Τω 1917 υπέστη μεγάλης πυρκαϊάν, άποτεφρώσασαν μέγα μέρος τών δασών του και σχούσαν πολλά ανθρώπινα θύματα. Μετά την άνακήρυξιν της δημοκρατίας εν Ελλάδι περιήλθεν εις τήν κυριότητα του κράτους, ή δέ άλλοτε βασιλική έπαυλις χρησιμεύει ώς θερινή διαμονή του προέδρου της δημοκρατίας.