θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, December 06, 2008

ΠΑΛΛΑΔΑΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ: Υπατία σεμνή, των λόγων ευμορφία..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ΠΑΛΛΑΔΑΙΧ-400

Όταν βλέπω σε, προσκυνώ, και τους λόγους, της παρθένου τόν οίκον αστρώον βλέπων
εις ούρανόν γαρ έστι σου τα πράγματα,
Υπατία σεμνή, των λόγων ευμορφία,
άχραντον άστρον της σοφής παιδεύσεως.


( ΙΧ-400
Όταν σέ βλέπω ή τά λόγια σου ακούω, προσκυνώ
και ή σοφία σου
μέ τής Παρθένου τόν αστερισμό βλέπω νά λάμπει.
Έτσι ουράνια, όλα τά δικά σου
Υπατία σεμνή, τών λόγων ή πανέμορφη,
τής μάθησης σοφό κι άχραντο άστρο.)1. Ό Νεοπλατωνισμός —το τελευταίο αναβλάστημα της ελληνικής φιλο­σοφίας— παρ' όλη τή χριστιανική πλημμυρίδα εξακολουθεί στό διάστημα αυτό νά παραμένει ακμαίος, καί στην Αλεξάνδρεια εκπροσωπείται από μιά σπου­δαία γυναίκα, τήν Υπατία, κόρη του μαθηματικού καί φιλόσοφου Θέωνα. Πα­νέμορφη καί πολυμαθής, πρότυπο ηθικού θάρρους καί της πνευματικής τόλμης ...επί τοσούτον προύβη παιδείας, ως υπερακοντίσαι τους κατ' αυτήν φιλοσόφους (Σω­κράτης) και περιβαλλόμενη τόν φιλοσοφικόν τρίβωνα... έζηγείτο δημοσία τοις ακροάσθαι βουλομένοις ή τά του Πλάτωνος ή του Αριστοτέλους ή άλλου στουδή των φιλοσόφων» (Δαμάσκιος). Ήταν τό αστέρι τής Αλεξάνδρειας, όμως ή λάμψη του θά έσβηνε βίαια στό ακατάληπτο χάος πού μεθοδεύει συνήθως ο φθόνος των Χριστιανών, διότι ή στυγερή δολοφονία τής σπουδαίας αυτής γυναίκας δέν ήταν παρά ένα επώνυμο περιστατικό στό επαίσχυντο κεφάλαιο τής Ιστο­ρίας πού άρχιζε μέ τή διακήρυξη τής Χριστιανικής «ελέω Θεού βασιλείας» του Μ. Κων/νου καί τελείωνε μέ. τό διάταγμα του Ιουστινιανού πού απαγόρευε τή λειτουργία τών φιλοσοφικών σχολών. Ένας από τους τελευταίους νεοπλατωνικούς τής Σχολής των Αθηνών, ό Δαμάσκιος, υπογράφει στή Σούδα τό αντίστοιχο λήμ­μα λέγοντας πώς, όταν ό πατριάρχης Κύριλλος συνειδητοποίησε τήν επίδρα­ση καί τήν ακτινοβολία τής Υπατίας στους υψηλούς πνευματικούς κύκλους τής πόλης «τόσος μεγάλος φθόνος έδάγκωσε τήν ψυχή του, ώστε αποφάσισε γρήγορα νά διαπράξει τόν πιό ανόσιο φθόνο άπ' όλους». Πράγματι, μιά μέρα του Μαρτίου του 415, όταν ή Υπατία επέστρεφε στην πόλη από τό συνη­θισμένο της περίπατο, οί «παραβολάνοι» του πατριάρχη καί ό εξαγριωμένος όχλος μέ επικεφαλής κάποιον «Πέτρο αναγνώστη» (κατώτερο κληρικό), τήν έβγαλαν βίαια από τήν αμαξά της καί τήν έσυραν μέ αλαλαγμούς στό Καισάρειο —πού είχε έν τω μεταξύ μετατραπεί σέ χριστιανικό ναό— καί... τό σώμα αυτής ένυβρισθέν καθ' ολην τήν πόλιν διεσπάρη. Ό εκκλησιαστικός ιστορικός Σωκράτης θά είναι συγκλονιστικός σέ λεπτομέρειες: «Αφού τήν εγύμνωσαν, τή σκότωσαν μέ πέτρες καί όστρακα (κεραμίδια) , ύστερα ξεκόλλησαν τα μέλη άπό τό σώμα καί —άσπαίροντα ετι - τά περιέφεραν στους δρόμους τής πόλης κι αφού τά περιμάζεψαν ύστερα, τά έκαψαν στον Κιναρώνα. Κανένας δεν τιμωρήθηκε, οι ελάχιστοι πού διαμαρτυρήθηκαν εξαγοράστηκαν, καί οί παραβολάνοι αυξήθηκαν τό επόμενο έτος γιά νά ανταποκριθούν καλύτερα στίς πρόσθετες ανάγκες πού απαιτούσαν οι καθημερινοί βανδαλισμοί. Ό Κύριλλος, όπως απέδειξε ό βίος καί ή πολιτεία του, υπήρξε άτομο επικίνδυνο. Ή καχυ­ποψία του υπέθαλπε τό φθόνο του, καί ό δογματισμός του δικαιολογούσε τίς πρά­ξεις του. Ό Βολταίρος δέν είχε άδικο όταν είπε γι' αυτόν πώς «ζήτη­σε συγγνώμη από τόν Θεό καί Εκείνος τήν απεδέχθη», διότι ή μνήμη του εξακολουθεί νά γιορτάζεται στίς 18 Ιανουαρίου.2. Πλήθος ιστορικοί, ποιητές καί συγγραφείς άπό τό 17ο αιώνα μέχρι καί πρόσφατα ασχολήθηκαν μέ τήν τραγική μοίρα τής πρώτης καταγεγραμμένης Χριστιανικής δολοφονίας τής Ιστορίας καί αρκετοί άπό αυτούς παραθέτουν τό επίγραμμα αυτό του Παλλάδα.

ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟ:

http://www.kapatel.gr/matrix/science/diep/hypatia.htm