θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, November 29, 2008

Παλλάδας ο αλεξανδρευς: Τώρα πού οί ολύμπιοι θεοί έγιναν χριστιανοί


Παλλαδάς ο Αλεξανδρεύς

ΒΙΒΛΙΟ IX, ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ 185

.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
..
.

ΙΧ-528 ΠΑΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΥ


Χριστιανοί γεγαώτες Όλύμπια δώματ' έχοντες
ένθάδε ναιετάουσιν άπήμονες- ουδέ γαρ αυτούς
χώνη φόλλιν άγουσα φερέσβιον εν πυρί θήσει.

ΙΧ-528
(Τώρα πού οί ολύμπιοι θεοί έγιναν χριστιανοί
βρήκαν έδώ σκέπη κι ασφάλεια. Δέν θά τους ρίξουν, βλέπεις, στή φωτιά,
— στό χωνευτήρι όπου βγαίνουν χρήσιμες δεκάρες!)ΙΧ-528
Στό επίγραμμα υπονοούνται τά έξης: Μέ τό διάταγμα του 391 νομιμο­ποιούνται όχι μόνον οι καταστροφές των αρχαίων ναών, αλλά εμμέσως καί κάθε πράξη λεηλασίας ή οποία, μέ τό πρόσχημα της θρησκευτικής περιφρού­ρησης, κατέληγε σέ προσωπικό όφελος. Βέβαια, μέσα σ' αυτή τήν καταστροφική υστερία οι άρχοντες καί οι αξιωματούχοι δέν ήταν δυνατόν νά παραμείνουν μέ σταυρωμένα τά χέρια. Πολύ σύντομα άρχι­σαν νά συγκεντρώνουν σέ χώρους ασφαλείς κάθε αντικείμενο τέχνης, μέ σκο­πό νά διακοσμήσουν τίς επαύλεις τους κατά τόν ίδιο τρόπο πού έπραξε στό παρελθόν ο Μέγας Κωνσταντίνος γιά νά διακοσμήσει τή νέα πρωτεύουσα. Τό ίδιο καί τώρα, άρκετά αγάλματα καί έργα τέχνης συγκεντρώθηκαν προκει­μένου νά μεταφερθούν στην Κωνσταντινούπολη καί νά διακοσμήσουν τόν οίκο της Μαρίνας, όπως μας πληροφορεί ό λημματιστής, της κόρης του αυτοκρά­τορα Αρκαδίου , πού είχε γεννηθεί τό 403. Ήταν επόμενο λοιπόν τά αποθη­κευμένα αγάλματα των ολυμπίων θεών νά γλιτώσουν μέ αυτόν τόν τρόπο από τους εμπρησμούς αλλά καί — τό σπουδαιότερο κατά τόν Παλλάδα— νά μήν υποστούν τόν έσχατο εξευτελισμό πού ήταν αρκετά πιθανός, μιά καί μέ τό χαλκό τών αγαλμάτων αυτών υπήρχε περίπτωση νά χυτευτούν δεκάρες χρή­σιμες (: φόλλις φερέσβιος) γιά τίς ανάγκες του καθημερινού βίου. Τώρα λοι­πόν κάτω από τή χριστιανική στέγη, διασώθηκε η αξιοπρέπεια τών αρχαίων θεών: Δέν έγιναν άπό θεοί, δεκάρες.
Φόλλις-εως (ό): Μέ τίς νομισματικές μεταρρυθμίσεις έπί Διοκλητιανού καί Κωνσταντίνου εμφανίζονται νέα νομίσματα όπως: «μιλιαρήσιον», «σίλικος», «φόλλις», κ.λπ., καί στά οποία αποτυ­πώνονται άπό πολύ νωρίς τά πρώτα χριστιανικά σύμβολα. Οί φόλλεις ήταν κέρματα εύτελοϋς αξίας, κάτι αντίστοιχο μέ τόν οβολό {άβολοι δε είσίν ους καλοΰμεν φάλλεις — Σούδα, λ. «οβολός»).
Τό επίγραμμα κατέστη επίκεντρο διαμάχης γιά τή χρονολόγηση του
Παλλάδα εξαιτίας του λήμματος, καί ό βίος του ποιητή παρατείνεται μετά τό 403, έτος γεννήσεως της κόρης του Αρκαδίου, Μαρίνας.