θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, November 04, 2008

Μιχαήλ Λαχανοδράκων. Ο Βυζαντινός στρατηγός που πάντρεψε με το ζόρι 200.000 μοναχούς και μοναχές.

Το τελευταίο ολοκληρωμένο βιβλίο του Μ.Καραγάτση είναι το " Ο Σέργιος και ο Βάκχος" ,

ΣΕΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΚΧΟΣ –ΜΙΑ ΚΑΥΣΤΙΚΗ ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ!


Ο στρατηγός Μιχαήλ Λαχανοδράκων την εποχή που πολλοί νέοι το είχαν ρίξει στο μοναχισμό βρίσκει ριζική λύση!


Λαχανοδράκων, Μιχαήλ. Βυζαντινός στρατη­γός.

Τo 778 διορισθείς υπό του αυτοκράτορoς Λέοντος Δ' αρχιστράτηγος των εν Μ. Ασία. στρα­τευμάτων, απεστάλη μετά 100 χιλ. ανδρών κατά των Αράβων. Εισβαλών εις την Κομμαγηνήν πολιόρκησε την οχυρά Γερμανίκειαν υπερασπιζόμενην υπό του Ίσβά - Αλί, θείου του καλίφου Μαχαδή και δέν κατώρθωσε μεν νά εκπόρθηση αυτήν, άλλ' νίκησε κατά κράτος τους επελθόντας εναντίον του Άραβας, φονεύσας δισχιλίους εξ αυ­τών, και μεταξύ αυτών και 5 άμιράδες, μεθ' ο έλεηλάτησε τήν Συρίαν και συλλαμβάνοντας πλήθος αιχμαλώτων και άπειρα λάφυρα επανήλθαν έν θριάμβω εις Κωνσταντινούπολιν. Το επόμενο έτος ο καλίφης Μαχαδής έξέπεμψεν φοβεράν κατά τών βυζαντινών χωρών στρατειάν ύπό τόν Άσάμ, όστις προελάσας μέχρι του θέματος Όψικίου έπολιόρκησε τό Δορύλαιον.
Ό Λαχανοδράκων, μή διαθέτων ίκανάς δυνάμεις, απέφυγε νά συνάψη εκ του συστά­δην προς τους πολεμίους μάχην, έξασφαλίσας δε τά διάφορα κάστρα δι' επαρκών φρουρών, κατέ­νειμε τό ύπόλοιπον τών δυνάμεων του εις απο­σπάσματα τών δισχιλίων ανδρών, διά τών οποίων περιέστελλε τάς προς συλλογήν τροφών και νομής άραβικάς έπιδρομάς, συγχρόνως δέ καταστρέφων τους έν τη ύπαίθρω αγρούς και αποθήκες κατέστησεν αδύνατον τόν έπισιτισμόν τών πολεμίων και εξανάγκασε αυτούς νά λύσουν μετά 17 ημέ­ρας τήν πολιορκίαν του Δορυλαίου, άφ' ου υπέ­στησαν πλείστας απώλειας ανδρών και ίππων, και ν' άποσυρθώσιν εις Άμόριον αλλά μή δυνηθέντες νά έκπορθήσωσι και αυτό, άπηλθον συντετριμμένοι εις τά ίδια.


Λέγεται ότι ο Λαχανοδράκων αγωνιώντας για την λειψανδρίαν η οποία έπληξε το Βυζάντιον εξ αιτίας της αφυσίκου γιγαντώσεως των μονών λόγω της νομοθετικής ασυδοσίας, αποφάσισε να δώσει λύσιν στο πρόβλημα αυτό.
Εκάλεσε 100 καλογέρους και 100 καλογραίας ες τον Ιππόδρομον της Κωσταντινουπόλεως. ΄Εκλεισε τις πόρτες και διέταξε να δεδούν με τα δεσμά του γάμου μεταξύ των. Αυτοί που αντέδρασαν τους εξετέλεσε. Οι λοιποί φοβούμενοι τον θάνατον υπανδρεύθηασν και έτσι ελύθη το πρόβλημα.


Στο επίκεντρο των εκκαθαρίσεων βρέθηκαν τα μοναστήρια και οι μοναχοί οι φωλέες αυτές της αναταραχής και του ανθελληνισμού. Ονομαστές μονές, όπως του Δαλμάτου, μετατράπηκαν σε στρατώνες ή δημόσιους καταυλισμούς, άλλες ερειπώθηκαν και οι περιουσία τους περιήλθε στο κράτος. Οι μοναχοί σε πολλές περιπτώσεις διαπομπεύτηκαν, όπως όταν υποχρεώθηκαν να παρελάσουν στον κατάμεστο Ιππόδρομο στην Κωνσταντινούπολη κρατώντας από το χέρι ο καθένας μια μοναχή, καθώς υβρίζονταν από τους θεατές στις κερκίδες [2].

Όπως αναφέρει ο Θεοφάνης ο Ομολογητής, ο Μιχαήλ πουλούσε τις περιουσίες των μοναστηριών, έριχνε τα ιερά τους βιβλία στην πυρά και τιμωρούσε ανελέητα τους μοναχούς που είχαν και προσκυνούσαν άγια λείψανα τυφλώνοντάς τους και σκοτώνοντάς τους… Για τις υπηρεσίες του αυτές ο Κωνσταντίνος τον ευχαρίστησε με προσωπική ευχαριστήρια επιστολή [1].

Την άνοιξη του 780 ο καλίφης Μαχαδής έστειλε νέας κατά τών βυζαντινών χωρών στρατιάς με τους υίούς αυτού Άαρούν και Όσμάν. Ό Λαχανοδράκων διαθέσας μικράς τινας δυνάμεις κατά του Άαρούν προς περιστολήν τών κινήσεών του, εστράφη μετά τών λοιπών στρατευμάτων του κατά του Όσμάν οδηγώντας 50 χι­λιάδες ανδρών και σε αίματηρή μάχη τον κατετρόπωσεν και τον φόνευσε. Βραδύτερον επί Ειρήνης της Αθηναίας ο καλίφης της Αράβων συγκεντρώσας μεγάλας δυνάμεις εκ Συρίας, Μεσοπο­ταμίας, Περσίας κλπ. απέστειλε αυτάς το 782 κατά του Βυζαντίου υπό τόν υίόν του Άαρούν, όστις προήλασεν άκωλύτως μέχρι της έναντι του Βυζαντίου Χρυσοπόλεως, ενώ έτεραι Ισχυρές φάλαγγες πολιορκούν τό φρούριον της Νακολίας. Μόνος ο Λαχανοδράκων, άν και ύπό δυσμένειαν διατελών, κατώρθωσεν επί κεφαλής ευάριθμων δυνάμεων ν' αντιμετώπιση τους επιδρομείς, έν τέλει δέ καταλαβών τάς επίκαιρους διαβάσεις άπέκοψε τις συγκοινωνίας αυτών και τους ανάγκασέ να δεχθούν τις περί ειρήνης προτάσεις της Ειρήνης και νά άπέλθουν. Το 792 ο Λαχανοδράκων έκστρατεύσας υπό τόν αυτοκράτορα Κωνσταντίνον ΣΤ' κατά του ηγεμόνα των Βουλγά­ρων Καρδάμου, έπεσε γενναίους μαχόμενος ειςτην παρά τα Μαρκέλλα της Θράκης μάχην (20 Ιουλίου).

.1. «Τῷ δ' αὐτῷ ἔτει ὁ τῶν Θρᾳκησίων στρατηγὸς Μιχαὴλ ὁ Λαχανοδράκων (…) ἔπρασε πάντα τὰ μοναστήρια ἀνδρεῖά τε καὶ γυναικεῖα καὶ πάντα τὰ ἱερὰ σκεύη καὶ βιβλία καὶ κτήνη, καὶ ὅσα ἦν εἰς ὑπόστασιν αὐτῶν, καὶ τὰς τούτων τιμὰς εἰσεκόμισε τῷ βασιλεῖ. Ὅσα δὲ εὗρε μοναχικὰ καὶ πατερικὰ βιβλία πυρὶ κατέκαυσεν. Καὶ εἴ που λείψανον ἁγίου ἐφάνη τις ἔχων εἰς φυλακτήριον, καὶ τοῦτο τῷ πυρὶ παρέδωκεν, τὸν δὲ ἔχοντα αὐτὸ ὡς ἀσεβοῦντα ἐκόλαζεν. Καὶ πολλοὺς μὲν τῶν μοναχῶν διὰ μαστίγων ἀνήλωσεν, ἔστι δὲ οὓς διὰ ξίφους, ἀναριθμήτους δὲ ἐτύφλωσεν. Καὶ τῶν μὲν τὰς ὑπήνας κηρελαίῳ ἀλείφων ὑφῆπτε πῦρ καὶ οὕτω τά τε πρόσωπα αὐτῶν καὶ τὰς κεφαλὰς κατέκαιεν, τοὺς δὲ μετὰ πολλὰς βασάνους ταῖς ἐξορίαις παρέπεμπεν. Καὶ τέλος οὐκ εἴασεν εἰς ὅλον τὸ ὑπ' αὐτὸν θέμα ἕνα ἄνθρωπον μοναδικὸν περιβεβλημένον σχῆμα. Ὃ καὶ μαθὼν ὁ μισάγαθος βασιλεὺς ἔγραψεν αὐτῷ εὐχαριστίας λέγων, ὅτι "εὗρόν σε ἄνδρα κατὰ τὴν καρδίαν μου, ὃς ποιεῖς πάντα τὰ θελήματά μου». Θεοφάνης Ομολογητής, Χρονογραφία, 445-446.

2. «καὶ τῇ καʹ τοῦ Αὐγούστου μηνὸς τῆς αὐτῆς δʹ ἰνδικτιῶνος ἐστηλίτευσε καὶ ἠτίμασε τὸ σχῆμα τῶν μοναχῶν ἐπὶ τοῦ ἱπποδρομίου παρακελευσάμενος ἕνα ἕκαστον ἀββᾶν κρατεῖν γυναῖκα τῇ χειρὶ καὶ οὕτω παρελθεῖν αὐτοὺς τὸ ἱπποδρόμιον ἐμπτυομένους καὶ ὑβριζομένους ὑπὸ παντὸς τοῦ λαοῦ» Θεοφάνης Ομολογητής, Χρονογραφία, 437-438.