θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, September 21, 2008

Τό τεράστιον καλλιτεχνικόν Μουσείον στην περιοχή στην Ιερά Άλτις εθραύσθη και εχωνεύθη υπό των Χριστιανών

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ταύτα περίπου εν μικρώ ποσοστώ εφερεν ή Ιερά Άλτις ολίγον πρό του τέρματος του δευτέ­ρου μετά Χριστόν αιώνος. Και ήδη επέρχεται το ερώτημα: τί απέγινε τό τεράστιον αυτό καλλιτεχνικόν Μουσείον;
Πάντες οί ανδριάντες ούτοι αφηρέθησαν υπό των Ρωμαίων, εθραύσθησαν υπό των Χριστιανών, εχωνεύθησαν ύπ' αυτών και των πολυωνύμων εισβαλόντων Βαρβάρων εις τοιούτον βαθμόν ώστε να μη σωθη μηδέ εν, πλην ασήμαντων αριθμητικώς τεμαχίων; Βεβαίως δύναται τις να παραδεχθεί τον ως ανωτέρω παντελή εξαφανισμόν των θησαυρών τούτων της Άλτεως δεν δύναται όμως να αποκλείση και το ότι ως λανθάνουσα τινα τούτων εκεί. μή ανακαλυφθέντα και μετά τάς τόσον λεπτολόγους ανασκαφάς των
Γερμανών αρχαιολόγων. Άλλ' εάν τις άναλογισθεί ότι το έδαφος είναι σεισμόπληκτον, ή Θέσις
της Αλτεως επικλινής, τα ρεύματα των περιβρεχόντων αυτήν ποταμών ασταθή ούτως ώστε η
κοίτη αυτών να παρουσιαζη παραλλαγάς, δύναται
νά ελπίζη ότι άλλοία τις έρευνα και ανασκαφή
των πέριξ θά παρουσιάσει πιθανώς ευαρέστους
εκπλήξεις μή λησμονώμεν δέ ότι κατά τους σκοτεινούς χρόνους του φανατισμού οί εθνικοί κατέχωνον πολλάκις τά αγάλματα, επίσης δέ κατά
τήν μακραίωνα εποχήν της δουλείας οι γεωργοί
ή άλλοι καλλιεργηταί ή υλοτόμοι ανευρίσκοντες
τοιαύτα έργα, ομοίως απέκρυπτον αυτά εις τά
πέριξ πλησίον τοιαύται διηγήσεις τών γερόντων
της παρελθούσης γενεάς δέν σπανίζουσιν εν Ελλάδι, Ιδιαιτέρως εν Πελοπόννησο. Διό δέν αποκλείεται όλως ή ελπίς της ανευρέσεως έργων τινών εκ των ανωτέρω, εάν καταβληθή εν τω μέλλοντι φροντίς προς έρευναν και ανασκαφήν διαφορετικήν από τών ήδη γνωστών και καθιερωμένων μεθόδων.

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ «ΔΡΑΝΔΑΚΗ»
α. ς. αρβανιτοπουλος