θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, September 11, 2008

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΦΗΥΡΕ ΤΟ ΣΟΥΣΙ;
ΕΡΩΤ.: Πόσους άρτους έχετε;
ΑΠΑΝΤ.: Πέντε, και δύο ιχθύας.

34 Και εξελθών ο Ιησούς είδεν πολύν όχλον και εσπλαγχνισθη επ' αυτοίς, ότι ήσαν ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα και ήρξατο διδάσκειν αυτούς πολλα. 35 Και ήδη ώρας πολλής γενομένης προσελθόντες αυτώ οι μαθηταί αυτού λέγουσιν ότι έρημος εστιν ο τόπος και ήδη ώρα πολλή· 36 απόλυσον αυτούς, ίνα απελθόντες εις τούς κύκλω αγρούς και κώμας αγοράσωσιν εαυτοίς άρτους· τι γάρ φάγωσιν ουκ έχουσιν. 37 ο δε αποκριθείς είπεν αυτοίς· Δότε αυτοίς υμείς φαγείν. και λέγουσιν αυτώ· Απελθόντες αγοράσωμεν δηναρίων διακοσίων άρτους και δώμεν αυτοίς φαγείν; 38 ο δε λέγει αυτοίς· Πόσους άρτους έχετε; υπάγετε και ίδετε. και γνώντες λέγουσι· Πέντε, και δυο ιχθύας. 39 και επίταξεν αυτοίς ανακλίναι πάντας συμπόσια συμπόσια επί τω χλωρώ χόρτω. 40 και ανάπεσον πρασιαί πρασιαί ανά εκατόν και ανά πενήκοντα. 41 και λαβών τους πέντε άρτους και τους δυο ιχθύας αναβλέψας εις τον ουρανόν ευλόγησε, και κατέκλασε τους άρτους και εδίδου τοις μαθηταίς ίνα παραθώσιν αυτούς, και τους δυο ιχθύας εμίρισε πάσι. 42 και έφαγον πάντες και εχορτάσθησαν, 43 και ήραν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις, και από των ιχθύων. 44 και ήσαν οι φαγόντες τους άρτους πεντακισχίλιοι άνδρες.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 14
ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΣΤ. 41


Στο ανωτέρω κείμενο μπορούμε να κάνουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις:

1. Στο 34 ο Ιησούς ψάχνει για «πρόβατα» αδέσποτα για να τους προσυλητίσει.
Είναι δυνατόν να υπάρχουν στο αρχαίο Ισραήλ 15.000 αδέσποτοι Εβραίοι ώστε ο Ιησούς να έχει την δυνατότητα να τους προσυλητίσει στην δική του αίρεση;
2. «ήρξατο διδάσκειν αυτούς πολλα» πολλα τι πολλα; Γιατί δεν μας γράφει κάτι γι’ αυτά τα πολλά;
3. «είδεν πολύν όχλον» 15.000 πεινασμένοι πού βρέθηκαν στην ερημιά εκείνη διότι «έρημος εστιν ο τόπος» και τι έκαναν;
4. «Δότε αυτοίς υμείς φαγείν» Θαυμάστε συντακτικό!
5. «και έφαγον πάντες και εχορτάσθησαν»
6. πεντακισχίλιοι άνδρες + πεντακισχίλιες γυναίκες + πεντακισχίλια (τουλάχιστον) παιδιά = 15.000 αδέσποτα «πρόβατα» έφαγαν σούσι και περίσσεψαν «δώδεκα κοφίνους πλήρεις»
7. Γιατί έφαγαν σούσι; Διότι δεν μπορούσαν να ψήσουν πουθενά 15.000 ψάρια αφού ο τόπος ήταν έρημος, ούτε βέβαια μπορούσαν να χορτάσουν από τους «μερισθέντες» δύο ιχθύας. Σκευθείτε την μερίδα ενός ψαριού που τεμαχίσθηκε σε 7.500 μέρη.
Εδώ έχουμε το γνωστό παραμυθάκι «Τραπεζάκι στρώσου» όπου ο αδέσποτος ηγέτης ταΐζει σούσι 15.000 αδέσποτους πεινασμένους. Και τι ζητάει από αυτούς; Να τους στρατολογήσει στον δικό του στρατό.

Είναι αδύνατον να μην διαβάσεις ένα απόσπασμα της Καινής και να μην εκπλαγείς από την προχειρότητα που την διακρίνει.