θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, May 10, 2008

ΜΥΚΗΝΑΙΟΙ: Ευρωπαίοι και με τεστ DΝΑ


Ήταν από τους αρχαιότερους κατοίκους της Ευρώπης, σύμφωνα με εξετάσεις που έγιναν σε 29 από τους σκελετούς που εντοπίστηκαν στον ταφικό κύκλο Β'Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι οι Μυκηναίοι είναι Ελληνες, από την απο­κρυπτογράφηση της Γραμμικής Β', της γραφής τους, χάρη στην οποία γνωρί­ζουμε ότι μιλούσαν ελληνικά. Τώρα μαθαί­νουμε ότι ήταν και Ευρωπαίοι, και μάλιστα... από το κύτταρο τους. Δηλαδή, από το DΝΑ των σκελετών που βρέθηκαν στον ταφικό κύκλο Β', στις φημισμένες Μυκήνες.
Ο ταφικός κύκλος έχει ηλικία 3.500 ετών και ανασκάφηκε στις αρχές της δεκαετίας του '50. Οι έρευνες έδειξαν πως οι νεκροί που έχουν ταφεί εκεί ανήκουν σε διαφορε­τικές δυναστείες ή κλάδους της ίδιας οικο­γένειας. Η ανακατασκευή των προσώπων των νεκρών, πριν από μερικές δεκαετίες, και η ομοιότητα κάποιων μεταξύ τους, έδωσε ενδείξεις περί της διαφορετικότητας, τις οποίες τώρα επαληθεύει η Μοριακή Βιολο­γία.
Μια προ-παρουσίαση άρθρου των Αμπι-γκέιλ Μπόουμαν, Κέρι και Τέρενς Μπράουν και Τζον Ν. Πραγκ στο «Περιοδικό της Αρχαι-ολογικής Επιστήμης» (JOURNAL OF ARCHAIOLOGICAL SCIENCES) μας επιτρέπει να πούμε ότι οι κάτοικοι των Μυκηνών ήταν α­πό τους αρχαιότερους Ευρωπαίους. Και τού­το, επειδή στις τρεις από τις τέσσερις περι­πτώσεις κατά τις οποίες εντοπίστηκε το μι­τοχονδριακό DΝΑ (στοιχείο του DΝΑ που περνά από μάνα σε κόρη), αυτό εμπεριείχε το στοιχείο ΙΙΚ. Ενα στοιχείο που έχουν κα­τά 99% οι κάτοικοι της Ευρώπης. Και στην τέταρτη περίπτωση, το μιτοχονδριακό DΝΑ είναι ευρωπαϊκό, αλλά ανήκει σε άλλον τύ­πο, που δεν έχει διαγνωσθεί επακριβώς.
Οι Ευρωπαίοι έχουν, σε γενικές γραμμές,μεγαλύτερη ομογένεια ως προς το μιτοχονδριακό DΝΑ τους και οι γενετικές δια­φορές τους είναι κατά πολύ μικρότερες α­πό εκείνες ανάμεσα σε πληθυσμούς άλλων ηπείρων, επί παραδείγματι της αφρικανι­κής.
Περίπου το 99% των Ευρωπαίων ανήκουν σε μία από τις «απλοομάδες», όπως αποκαλούνται οι ομάδες που έχουν ένα ειδικό στοιχείο στο μιτοχονδριακό DΝΑ τους. Οι Μυκηναίοι ανήκουν στην «απλοομάδα» ΙΙΚ, που αποτελείται από τις «απλοομάδες» υ και Κ. Το πρώτο εμφανίζεται εδώ και περίπου 670.000 χρόνια και το δεύτερο εδώ και περίπου 50.000. Η «απλοομάδα» υ απαντάται, αν και σε πολύ μικρότερα ποσοστά, και σε άλλους λαούς, όπως στους Γιαπω­νέζους, στους Βερβερίνους, στους Αιθίοπες και στους Σενεγαλέζους. Οι επιστήμονες λένε ότι εμφανίστηκε στην Αφρική και στη συνέχεια διαδόθηκε στη Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη.
Οι ειδικοί εξέτασαν 22 από τους σκελετούς που εντοπίσθηκαν στον ταφικό κύκλο Β' των Μυκηνών (κάτω γνάθους και κλεί­δες). Από αυτούς, μονάχα τέσσερις έφεραν ίχνη DΝΑ. Δυστυχώς, δεν εντοπίσθηκε το χρωμόσωμα Υ, που μεταδίδεται από πατέρα σε γιο.
Αλλο συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι δύο από τους νεκρούς ήταν αδέλφια και έχουν ταφεί μαζί, αν και πέθαναν με κάποια χρονική διαφορά. Το ότι η γυναίκα έχει το προνόμιο ταφής στον συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην ελίτ της πόλης, δείχνει πως υπήρχαν κληρονομικά δι­καιώματα, τα οποία αποκτούσε κανείς με τη γέννα και τα διατηρούσε εφ' όρου ζωής. Κά­τι που λέει πολλά στους επιστήμονες για την ιεραρχική δομή της μυκηναϊκής κοινωνίας.
ΠΗΓΗ: