θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, December 06, 2007

ΕΥΡΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ

1.

2.
3.
1. Όπως παρατηρούμε στην πρώτη φωτογραφία πρόκειται για αρχαιολογικό εύρημα το οποίο επαναχρησιμοποιήθηκε από τους Χριστιανούς σε δικό τους κτίσμα
(ίσως Εκκλησία).
2.
Χρησιμοποιήθηκε ανάποδα και αυτό είναι μία πάγια τακτική. Όταν το σκοτάδι παρουσιάζεται ως φώς τότε πρέπει «να έρθουν τα επάνω , κάτω».
3. Το ερώτημα που τίθεται είναι:
- Τι παρουσιάζει αυτή η μορφή σαν ουρά που βγαίνει από την κορυφή του σταυρού; Μπορεί κανείς να μας πληροφορήσει;


Κάποιοι πιστεύουν πως είναι το ανωτέρω γράμμα της Εβραϊκής αλφαβήτου.
In the East of the Lodge, over the Master, inclosed in a tri­angle, is the Hebrew letter Yod [ i or $(£ ]. In the English and American Lodges the Letter G.". is substituted for this, as the initial of the word God, with as little reason as if the letter D., initial of Diku, were used in French Lodges instead of the proper letter. Yod is, in the Kabalah, the symbol of Unity, of the Supreme Deity, the first letter of the Holy Name; and also a symbol of the Great Kabalistic Triads. To understand its mystic meanings, you must open the pages of the Sohar and Siphra de Zeniutha, and other kabalistic books, and ponder deeply on their meaning. It must suffice to say, that it is the Creative Energy of the Deity, is represented as a point, and that point in the centre of the Circle of immensity. It is to us in this Degree, the symbol of that unmanifested Deity, the Absolute, who has no name.
Our French Brethren place this letter Yod in the centre of the Blazing Star. And in the old Lectures, our ancient English Brethren said, "The Blazing Star or Glory in the centre refers us to that grand luminary, the Sun, which enlightens the earth, and by its genial influence dispenses blessings to mankind." They called it also in the same lectures, an emblem of Prudence. The word Prudentia means, in its original and fullest signification, Foresight; and, accordingly, the Blazing Star has been regarded as an emblem of Omniscience, or the All-seeing Eye, which to the Egyptian Initiates was the emblem of Osiris, the Creator. With the Yod in the centre, it has the kabalistic meaning of the Divine Energy, manifested as Light, creating the Universe.
Στην ανατολή της στοάς, πέρα από τον Διδάσκαλο, περικυκλωμένο σε ένα τρίγωνο, είναι το εβραϊκό γράμμα YOD [ ι ή ]. Στις Άγγλικές και τις Αμερικανικές στοές υποβάλλεται το γράμμα G. αντικαθιστά αυτό το γράμμα, ως αρχικό της λέξης GOD (ΘΕΟΣ) λέξης, σαν το γράμμα D., αρχικό γράμμα της λέξης DΙΕU, που χρησιμοποιείται στις Γαλλικές στοές αντί του κατάλληλου γράμματος. Το YOD, στην Καμπάλα είναι το σύμβολο της ενότητας, της ανώτατης θεότητας, το πρώτο γράμμα του «ιερού ονόματος» και επίσης ένα σύμβολο των μεγάλων Καμπαλιστικών τριάδων. Για να καταλάβετε τις απόκρυφες έννοιές της, πρέπει να ανοίξετε τις σελίδες του Sohar και του Siphra de Zeniutha, και άλλα Καμπαλιστικά βιβλία, και συλλογιστείτε βαθειά την έννοιά τους. Είναι αρκετό να πούμε, πως η δημιουργική ενέργεια της θεότητας, αντιπροσωπεύεται ως σημείο, και το σημείο αυτό βρίσκεται στο κέντρο του κύκλου της απεραντοσύνης. Είναι για εμάς σε αυτόν τον βαθμό, το σύμβολο της ανέκφραστης θεότητας, το απόλυτο, ο οποίος που δεν έχει κανένα όνομα.

Οι Γάλλοι αδελφοί μας τοποθετούν αυτό το γράμμα YOD στο κέντρο του λάμποντος αστεριού. Και στις παλαιές διαλέξεις, οι αρχαίοι άγγλοι αδελφοί μας έλεγαν, "το λάμπον αστέρι ή Δόξα στο κέντρο μας παραπέμπουν σε εκείνο τον μεγάλο φως, τον ήλιο, ο οποίος διαφωτίζει τη γη, και από την πρόσχαρη επιρροή του διανέμει τις ευλογίες στην ανθρωπότητα." Το αποκαλούσαν επίσης στις ίδιες διαλέξεις, ένα έμβλημα της σύνεσης. Η λέξη Prudentia σημαίνει, στην αρχική και πληρέστερη έννοια της, την πρόβλεψη και, αναλόγως, το λάμπον αστέρι έχει θεωρηθεί ως έμβλημα της παντογνωσίας, ή Πανεπόπτης οφθαλμός που για τους Αιγύπτιους μυημένους ήταν το έμβλημα του Osiris, του δημιουργού. Με το YOD στο κέντρο, φανερώνει τη Καμπαλιστική έννοια της θείας ενέργειας, που εκδηλώνεται ως φως, που δημιουργεί το Σύμπαν.

Μια άλλη άποψη θέλει να είναι το κατωτέρω μαγικό εργαλείο σε μία τελετή υπόσχεση ανάστασης του νεκρού.


Κλιμάκωση των τελετών στην κηδεία: Ο ιερέας ανοίγει το στόμα, τα μάτια, τα αυτιά και την μύτη του θανόντος, με το μαγικό εργαλείο που έχει το σχήμα αυτό δίπλα στον σταυρό, δίνοντάς του πίσω τις αισθήσεις του. Εδώ ο διάδοχος του Τουταγχαμών βασιλέας Άι, φορώντας δέρμα λεοπάρδαλης πραγματοποιεί την μαγική τελετή του ανοίγματος του στόματος. – Ταφικός θάλαμος του Τουταγχαμών, κοιλάδα των βασιλέων, Θήβες, 18η δυναστεία.
Από τον Ταφικό θάλαμο του Sennedjem

Που ως παραλαγή του εμφανίζεται στο σήμα της κατωτέρω εταιρείας.

Το οποίο προέρχεται απο τον συμβολισμό του 14ου του Ancient and Accepted Scotish Rite:

είναι αυτά τα σημαδάκια σαν σπερματοζωάρια (το εβραϊκό γράμμα YOD όπως αναφέραμε ανωτέρω) :