θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, January 15, 2007

ιερά μο­νή Αγίου Φιλόθεου Αγίου Όρους αντί 18,5 εκατ. ευρώ

"σχόλια στο ε-μειλ: amkan@freemail.gr"

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ · Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2006 Θεσσαλονίκη ρεπορτάζ 17
Αντιπαράθεση ιδιοκτήτριας και νομαρχίας για το πάρκιγκ στο «Πλατεία»
«Λουκέτο» σε 464 θέσεις στάθμευσης
Με απόφαση της νομαρχίας Θεσσαλονίκης σφραγίζονται οι εγκαταστάσεις του υπόγειου ηάρκιγκ, που λειτουργούσε στο εμπορικό κέντρο «Πλατεία» στην καρ­διά της πόλης.
Παράνομη, καταχρηστική και μεροληπτική χαρακτήρισε η ιδιοκτήτρια της εταιρείας "Κίνηση ΑΤΕ" την απόφαση του νομάρχη θεσσαλονίκης να σφραγίσει τις εγκαταστάσεις του υπόγειου πάρκιγκ στο εμπορικό κέντρο "Πλατεία", στο κέντρο της πόλης.

ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΚΟΥΤΣΑΜΠΑΡΗ

Σ
ύμφωνα με την κ. Ερωφίλη Πα­ντελιδου, εκκρεμεί στα δικα­στήρια η εκδίκαση υπόθεσης που αφορά το πάρκιγκ, 464 θέσεων, καθώς και προσφυγή της εταιρείας της στο ΣτΕ, οπότε η νομαρχία δεν είχε το δι­καίωμα να διακόψει τη λειτουργία του πριν υπάρξει τελεσιδικία.
"Είναι απορίας άξιο γιατί ο κ. Ψωμιάδης επέδειξε τόση βιασύνη να κλεί­σει το σταθμό αυτοκινήτων χωρίς να περιμένει τις αποφάσεις των δικαστη­ρίων. Μεροληπτεί προς όφελος των αντιδίκων μας και θέλει να εξυπηρετή­σει τα συμφέροντα τους", τόνισε η κ. Παντελιδου σε χθεσινή συνέντευξη Τύ­που.
Η "Κίνηση", σύμφωνα με έγγραφα που παρουσίασε η κ. Παντελίδου, ανέ­λαβε τη λειτουργία του υπόγειου τε­τραώροφου σταθμού αυτοκινήτων, στην οδό Βασιλέως Ηρακλείου 38, τον Αύ­γουστο του 1998, με συμφωνητικό που συνήψε με την ιδιοκτήτρια εταιρεία "ΓΈΚΑ Α.Ε." "Η μίσθωση αυτή έχει διάρ­κεια εννέα έτη, συν τρία που δίνει ο νό­μος, δηλαδή μέχρι το 2010. Δίναμε 10 εκατ. δραχμές το μήνα και σήμερα δί­νουμε 78.000 ευρώ. Στους όρους του συμφωνητικού προβλεπόταν ότι σε πε­ρίπτωση που πωλούνταν οι εγκαταστά­σεις, η μίσθωση θα αναφερόταν στο πωλητήριο συμβόλαιο", λέει η κ. Πα­ντελίδου.
Στις 31 Μαρτίου 2005 ο σταθμός αυ­τοκινήτων αγοράστηκε από την ιερά μο­νή Αγίου Φιλόθεου Αγίου Όρους αντί 18,5 εκατ. ευρώ και αναγνωρίστηκε η μίσθωση. Στις 27 Απριλίου 2005 η "Κί­νηση" ζήτησε και πήρε άδεια λειτουργίας του πάρκιγκ από τη διεύθυνση Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, με ισχύ έως το 2015.
"Μόλις εννέα μέρες αργότερα, δη­λαδή στις 6 Μαΐου 2005, η νομαρχία έδωσε παράνομα άδεια για το ίδιο πάρ­κιγκ και στην εταιρεία Εκμετάλλευση Σταθμών Αυτοκινήτων Μονοπρόσωπη ΜΕΠΕ', που εκπροσωπεί τα συμφέρο­ντα της ιεράς μονής Φιλόθεου", λέει η κ. Παντελίδου. Με τη χορήγηση της νέ­ας άδειας, αποφασίστηκε να μην ισχύ­ει η άδεια της "Κίνησης". Έτσι ξεκίνη­σε δικαστική αντιπαράθεση μεταξύ των εταιρειών που διεκδικούν τη λειτουργία του πάρκιγκ.
Η διεύθυνση Συγκοινωνιών τον Ιού­νιο του 2005 αποφάνθηκε ότι η αντι­δικία για τη νόμιμη εκμετάλλευση του σταθμού είναι αστική διαφορά και έχουν αρμοδιότητα τα πολιτικά δικαστήρια. "Για οποιαδήποτε ενέργεια από την υπηρεσία μας απαιτείται να προσκομιστεί απο τους ενδιαφερόμενους τελεσίδικη δι­καστική απόφαση", σύμφωνα με τη δι­εύθυνση Συγκοινωνιών. Η "Κίνηση" κα­τέθεσε στο ΣτΕ αίτηση ακύρωσης της απόφασης για την άδεια που δόθηκε στην αντίδικη εταιρεία και αίτηση ανα­στολής εκτέλεσης της απόφασης της Νομαρχίας. Το ΣτΕ ανέστειλε την εκτέ­λεση μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2006. Εν τω μεταξύ το Πολυμελές Πρωτοδι­κείο θεσσαλονίκης εξέδωσε τελεσίδικη απόφαση υπέρ της Κίνησης.
"Τον Ιούνιο του 2006 το ΣτΕ απέρ­ριψε μια νέα αίτηση αναστολής της από­φασης που είχαμε καταθέσει. Το σκε­πτικό ήταν ότι δεν υπήρχε κίνδυνος να υποστούμε ζημία, αφού έπρεπε πρώτα να τελεσιδικήσει η υπόθεση πρίν γίνει οποιαδήποτε ενέργεια από την νομαρ­χία. Ο νομάρχης όμως, μεροληπτώντας, έβγαλε απόφαση σφράγισης του πάρκιγκ", τονίζει η κ. Παντελίδου. "Προ­τείνουμε να σφραγιστεί μόνο το τα­μείο μας, να ανοίξει το πάρκιγκ και να εισέρχονται δωρεάν τα οχήματα, με τη δική μας εξυπηρέτηση, μέχρι να βγει η απόφαση από το ΣτΕ, η οποία αναμέ­νεται από μέρα σε μέρα. Έχει δημι­ουργηθεί τεράστιο πρόβλημα στο κέ­ντρο", λέει η κ. Παντελίδου.
Τι απαντά η νομαρχία
"Η διαφορά που έχει η κ. Παντελίδου με την ιερά μονή είναι αστική και θα λυ­θεί στα δικαστήρια. Δεν αφορά τη νο­μαρχία. Υπήρχε απόφαση του νομάρχη για σφράγιση του πάρκιγκ, η οποία εκτε­λέστηκε. Δόθηκε μάλιστα χρονικό πε­ριθώριο στους υπεύθυνους του σταθ­μού αυτοκινήτου. Η νομαρχία έπραξε τα νόμιμα", απάντησε στη "Μ" ο αντινομάρχης συγκοινωνιών Γιάννης Πα­λαιστής.