θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, November 13, 2019

Λογοκρισίαστην Αίθυσα τελετών του ΑΠΘ

 

Σέρρες, η Πόλη - Φοίνικας

 
 
Σέρρες, η Πόλη - Φοίνικας
 
Οι Βούλγαροι πρωτοφάνηκαν στις Σέρρες τον 7ο αιώνα ...και μόλις μπήκαν μέσα στην πόλη διάλεξαν τα   ω ρ α ι ό τ ε ρ α   αγόρια και κορίτσια για να τα θυσιάσουν στους θεούς τους.
Ύστερα βάλαν   φ ω τ ι ά   δίνοντας έτσι να καταλάβουν οι  Σερραίοι   τι τους περίμενε στο μέλλον από τον  γείτονα.
Μετά λίγα χρόνια πάλι ήρθαν στην Μακεδονία με τον Σαμουήλ  ύστερα με τον Ασάν όσο να ‘ρθει το 1245 ο Δούκας Βατάτζης να τους ε λ ε υ θ ε ρ ώ σ ε ι   από αυτούς  όχι τη χώρα αλλά τα ε ρ ε ί π ι ά  της.
Πόλη – Φοίνικας  που διαρκώς καιγόταν
και πάντα α ν α γ ε ν ν ι ό τ α ν.
Το Νοέμβρη του 1912 οι Βούλγαροι   π ή ρ α ν  και κράτησαν τις Σέρρες ως τις 28 Ιουνίου 1913 όταν οι νίκες του   Ε λ λ η ν ι κ ο ύ   στρατού στο Κιλκίς  το Λαχανά  και τη Νιγρίτα τους ανάγκασαν να
τις   ε γ κ α τ α λ ε ί ψ ο υ ν . Δεν άφησαν όμως πίσω τους   τ ί π ο τ α   ορθό  να μην μείνει ούτε σπίτι ούτε καλύβι  ακέραιο στα  μ ι σ η τ ά  ελληνικά χέρια.
Πέντε χιλιάδες σ π ί τ ι α   και χίλια
 μαγαζιά κ ά η κ α ν  τότε μαζί με τους γέροντες,  παιδάκια, άρρωστοι,  έγκυες, γυναίκες  όσοι δεν πρόφτασαν να περάσουν την   π ύ ρ ι ν η  ζ ώ ν η   που τους   κ ύ κ λ ω σ ε   από παντού.
Όταν παρέλαβαν οι Βούλγαροι  τις Σέρρες είχαν 24.000 κατοίκους και όταν μπήκε ο στρατός μας το 1918 βρήκε μόνο 4.000. Τα δε  βασανιστήρια που εφάρμοζαν αρκετά.
Το 1918 οι Βούλγαροι έκαψαν τη   μ α ρ τ υ ρ ι κ ή  πόλη ως   π υ ρ ο σ β έ σ τ ε ς  γιατί γέμισαν αποβραδίς τις πυροσβεστικές   α ν τ λ ί ε ς  με π ε τ ρ έ λ α ι ο   για να μη μείνει πέτρα στην πέτρα. Μετά 20 χρόνια   από το 1941 έως το 1944 για   σ α ρ ά ν τ α μήνες  πάλι σκότωναν οι Βούλγαροι πάλι εξόρισαν  πάλι πυρπόλησαν και βασάνισαν με
περισσότερη τ έ χ ν η  από άλλοτε!
 
 

Tuesday, November 12, 2019

Η δίκη του έπαρχου της Σικελίας Verres (- 73 έως -70)

 
 
O Δήμιος Verres
 
Την έκταση και την ... β δ ε λ υ ρ ό τ η τ α ... της λεηλασίας καλλιτεχνημάτων ... στον Ελληνικό  χώρο ... αποκαλύπτει η δίκη του έπαρχου της Σικελίας
Verres (- 73 έως -70) για την ... α ρ π α γ ή ... των καλλιτεχνικών θησαυρών ... των Ελληνικών πόλεων.
Ο Verres είχε καθορίσει επακριβώς το ποσό που θα δαπανούσε... για την ... ε ξ α γ ο ρ ά ... της Δικαιοσύνης : 300.000 σηστέρτιους !...
Κατήγορος ο Κικέρων !... Το κείμενο του Κικέρωνα είναι σπαρακτικό.
Συμπυκνώνει την ... τ ρ α γ ω δ ί α ... του Ελληνικού πολιτισμού ... κατά την ρωμαιοκρατία. Την αρπαγή και τον ... α φ α ν ι σ μ ό ...των έργων τέχνης... που
θα συνεχισθεί ... από τότε... επί δύο χιλιετίες... από 
ε ι σ β ο λ ε ί ς ... κ α τ α κ τ η τ έ ς ...
β ά ν δ α λ ο υ ς και ... α ρ χ α ι ο κ ά π η λ ο υ ς .
Ο Κικέρων θα συντάξει το κατηγορητήριο... ύστερα από ε π ι τ ό π ι α ...έρευνα στη Σικελία.  Τον χαρακτηρίζει
δ ή μ ι ο ... ~ εύστοχος χαρακτηρισμός μόνο που δεν ήταν ... μ ό ν ο ... αυτός δήμιος ... όλοι
α ν ε ξ α ι ρ έ τ ω ς ... οι Ρωμαίοι έπαρχοι
και πραίτορες
ήταν ~
Όλα τα αρχαία μνημεία που κοσμούν τις πόλεις της Σικελίας ... καταγγέλλει ο Κικέρων... λεηλατήθηκαν  και ... α π ο γ υ μ ν ώ θ η κ α ν ... από τον Verres.
Δεν έκλεψε μόνο τα αγάλματα και τα ...
 π ο λ ύ τ ι μ α  αντικείμενα που στόλιζαν δημόσιους χώρους ... και κρατικά κτίρια .
Λ ε η λ ά τ η σ ε ... και όλους τους ... Ν α ο ύ ς ... τα θρησκευτικά... ά δ υ τ α ... και όλα τα ... ι ε ρ ά ...που στολίζονταν .. με ανεκτίμητα ... λ α τ ρ ε υ τ ι κ ά ... έργα τέχνης.
Το πέρασμά του από την Ελλάδα ήταν πραγματική θεομηνία... Στην Αθήνα κλέβει από τον Παρθενώνα μεγάλο αριθμό ... χ ρ υ σ ώ ν... αναθημάτων... Στη Δήλο εισβάλλει ... ν ύ χ τ α ... με την κουστωδία του στο ιερό του Απόλλωνος... αρπάζει τα ωραιότερα
και πιο αρχαία αγάλματα... και τα φορτώνει στο καράβι του... Ν α υ ά γ η σ ε ... όμως το πλοίο στις ακτές του νησιού...και τα γλυπτά ... ξ α ν α γ ύ ρ ι σ α ν  στο ιερό ...!!!
Ακόμα και οι Πέρσες ... είχαν σεβασθεί τη ...
Δ ή λ ο παρατηρεί ο Κικέρων.
Δεν ... ά γ γ ι ξ α ν ... τίποτα... Από τη Χίο ...
θα αρπαχθούν ... β ά ν α υ σ α .........
 
Επιμέλεια : Μαρία Μπονίκου
 
 
~ Ο Κικέρων ήταν φιλόσοφος...
πολιτικός ... δικηγόρος...
Ύπατος... ρήτορας...και
συνταγματολόγος
~
Η Γκρέτα και το μέλλον.

 
 
Η Γκρέτα: Η γενιά μου
θα αποφασίσει το μέλλον.
 
Η γενιά σου δεν μπορεί να αποφασίσει εάν είναι αγόρια ή κορίτσια.
 
 
 

YΠΑΤΙΑ, Πρότυπο πνευματικής Ελληνίδας

 
Y Π Α Τ Ι Α,  Πρότυπο πνευματικής Ελληνίδας.
 
Στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, το 370 μ.Χ. γεννήθηκε η Υπατία.
Κόρη του πλατωνικού φιλοσόφου και μαθηματικού ...
Θ έ ω ν ο ς.
Λογικό ήταν να λάβει από τον πατέρα της...  αξιόλογη
π α ι δ ε ί α και γ ν ώ σ ε ι ς!..
Σύντομα, έσπασε το ... φράγμα της Αλεξάνδρειας και ταξίδεψε στην Αθήνα όπου
και ολοκλήρωσε την μόρφωσή της.
Επιστρέφοντας στην Αλεξάνδρεια με τ έ λ ε ι α δομημένη  τη φιλοσοφική της συγκρότηση επιδόθηκε στην συγγραφή των  μ ο ν α δ ι κ ώ ν έργων της τα οποία
προωθούσαν π ρ ω τ ο π ο ρ ι α κ έ ς λύσεις  και απόψεις... για τα προβλήματα
που βασάνιζαν τον ανθρώπινο νου.
Παρέδιδε φιλοσοφικές και... επιστημονικές διαλέξεις, στο Μουσείο της Αλεξάνδρειας.
Οι διαλέξεις της θεωρούνται ως μοναδικό φαινόμενο στην Ιστορία της α ν θ ρ ω π ό τ η τ α ς  για πρώτη και τελευταία φορά γυναίκα παραδίδει διαλέξεις με τέτοιο τρόπο
που την παρακολουθούσαν εχθροί και φίλοι.  Τόσο ισχυρή δ ό ν η σ η ... προκαλούσε ο λόγος της .
Είχε σ π ά ν ι α ομορφιά και ήταν ότι ομορφότερο, είχε να επιδείξει ο Ελληνισμός !...
Είχε αστρονομικές και ...κοσμολογικές...  γνώσεις !... Επινόησε διάφορες εφευρέσεις
όπως π.χ. το αραιόμετρο.  ΄Εγραψε πολλά έργα που δυστυχώς τα κατέστρεψε το Χριστιανικό ιερατείο μαζί με την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας !...
Στις 8 Μαρτίου το 415 ένας ό χ λ ο ς με αρχηγό έναν
κ λ η ρ ι κ ό τον Πέτρο την τράβηξαν έξω από την άμαξά της και την ...έσυραν στην εκκλησία που... ονομαζόταν
Καισάρειον.
΄Εσκισαν τα ρούχα της  και την κατακρεούργησαν με κοφτερά ό σ τ ρ α κ α (κομμάτια από σπασμένα αγγεία) ...! Όταν κομμάτιασαν το σώμα της το μετέφεραν σε κάποιο σημείο που λεγόταν Κιναρώνας και το έκαψαν.
Το αποτρόπαιο έγκλημα σ υ ν τ ά ρ α ξ ε  την Αλεξάνδρεια, αλλά και ολόκληρη την...
αυτοκρατορία.
Ο διοικητής της Αιγύπτου παραιτήθηκε και ο ύπαρχος της Ανατολής, που άρχισε ανακρίσεις, για τους εγκληματίες ... μ ο ν α χ ο ύ ς και τον Πατριάρχη Κύριλλο ...
αντικαταστάθηκε με τον Μονάξιο από την Αυγούστα Πουλχερία.
Ο Δαμάσκιος αναφέρει ότι ο Αιδέσιος δ ω ρ ο δ ό κ η σ ε τους ανακριτές και έτσι ο Κύριλλος και οι  δολοφόνοι ... της Υπατίας έμειναν ... α τ ι μ ώ ρ η τ ο ι .
Αυτό ήταν το τέλος της ι έ ρ ε ι α ς  της ελληνικής ...
ι δ ε ο λ ο γ ί α ς !...
Ένα τέλος ε φ ι α λ τ ι κ ό και ανεπανάληπτο σε ...
κ α ν ι β α λ λ ι σ μ ό ... και βαρβαρότητα που σίγουρα δεν αξίζει σε κ α ν έ ν α άνθρωπο  και πόσο περισσότερο στη '' η θεοτάτη ψυχή ''  της Υπατίας όπως την αποκάλεσε  ο Συνέσιος.
Ετυμολογικά το όνομά της σημαίνει
Υ π έ ρ τ α τ η,
Ύ ψ ι σ τ η , Μ ε γ ί σ τ η
Π ρ ώ τ ι σ τ η , Ά ρ ι σ τ η !
Αυτήν πρέπει να έχουμε σαν πρότυπο και όχι αυτές... που μας επιβάλλουν !...
Πρέπει να καλλιεργούνται σύμβολα τρυφερότητας,
π ν ε υ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς,
σύμβολα επιστημών και τεχνών  σύμβολα ομορφιάς ... οικογένειας...και άλλων ψ υ χ ι κ ώ ν     

 α ρ ε τ ώ ν  σύμβολα της πλούσιας, αρχαίας ... ελληνικής ...
κ λ η ρ ο ν ο μ ι ά ς ...!!!

Επιμέλεια : Μαρία Μπονίκου
 
 
 
 

Monday, November 11, 2019

Ντιεγκο Μαραντόνα: Η Εκκλησία ανησυχούσε για τα φτωχά παιδιά;

 
 
«Ναι, τσακώθηκα με τον Πάπα, επειδή ήμουν στο Βατικανό και είδα χρυσές στέγες, και μετά άκουσα τον Πάπα να λέει ότι η Εκκλησία ανησυχούσε για τα φτωχά παιδιά.
Τότε πούλα τις στέγες φίλε, κάνε κάτι!»
 
Ντιεγκο Μαραντόνα
 

in-ep-toc'-ra-cy: Οι ανίκανοι εκλέγονται από τους άχρηστους και ζούν εις βάρος των χρήσιμων.

 
 
 
Οι ανίκανοι εκλέγονται από τους άχρηστους και ζούν εις βάρος των χρήσιμων.
 
 
Η επονομασία (in-ep-toc'-ra-cy) - ένα σύστημα διακυβέρνησης στο οποίο οι λιγότερο ικανοί να ηγηθούν εκλέγονται από τους λιγότερο ικανούς να παράγουν και όπου τα μέλη της κοινωνίας που είναι λιγότερο πιθανό να συντηρηθούν ή να πετύχουν, ανταμείβονται με τα αγαθά και τις υπηρεσίες που καταβάλλονται από τον κατασχεθέντα πλούτο ενός μειούμενου αριθμού παραγωγών.

Παράδειγμα.1 Fred: "Γεια σου TJ γνωρίζατε ότι οι Η.Π.Α. διοικούνται τώρα από την Ineptocracy;"TJ: "Δεν το ήξερα επειδή δεν χρειάζεται να εργαστώ για να ζήσω, παίρνω δωρεάν χρήματα από την κυβέρνηση για να ζήσω . Δεν είναι τα χρήματά μου, γιατί γιατί δεν μπορώ να τα ξοδέψω για οτιδήποτε θέλω;"
 
Ineptocracy

Ineptocracy (in-ep-toc'-ra-cy) - a system of government where the least capable to lead are elected by the least capable of producing, and where the members of society least likely to sustain themselves or succeed, are rewarded with goods and services paid for by the confiscated wealth of a diminishing number of producers.

Ex.1 Fred: "Hey TJ did you know that the U.S. is now ran by a Ineptocracy?"

TJ: "No I didn't know that because I don't have to work for a living I just get free money to spend from the government. Its not my money so why can't I spend it on anything I want?"
 
 
 

Sunday, November 10, 2019

Οι τεχνίτες του Μεγάλου Αλεξάνδρου .

 
 
 
 
 
Μία από τις κληρονομιές του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν οι τεχνίτες που άφησε πίσω στην Κεντρική Ασία. Μετά την κατάρρευση της αυτοκρατορίας του, τα μικρότερα ελληνικά κράτη επέμειναν σε περιοχές που ονομάζουμε τώρα Αφγανιστάν, Πακιστάν και Ουζμπεκιστάν και όταν ο Βουδισμός έφθασε αργότερα σε αυτά τα κράτη, οι βουδιστές καλλιτέχνες, χρησιμοποιώντας τεχνικές που διδάχτηκαν από τους Έλληνες, σμίλευσαν μερικά από τα καλύτερα έργα τέχνης στην ιστορία . Οι Δύο Βούδες του Bamiyan (Twin Buddhas), με πολλά μέτρα ύψος, αποτελούσαν μέρος αυτής της κληρονομιάς έως ότου ανατινάχτηκαν και έγιναν κομμάτια από τους Ταλιμπάν στη δεκαετία του 1990. Ήταν τοποθεσίες της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO μέχρι την καταστροφή τους από τους μουσουλμάνους φονταμενταλιστές, αφού δεν τα πείραζε κανείς για 2.000 χρόνια.
 
One of Alexander the Great's legacies were the artisans he left behind in Central Asia.  After the breakup of his empire, smaller Greek-led states persisted in areas we now call Afghanistan, Pakistan, and Uzbekistan, and when Buddhism later reached these states, Buddhist artists, using Greek-taught techniques, sculpted some of the finest art in history.  The Bamiyam Twin Buddhas, many meters high, were a part of this legacy until they were blown to bits by the Taliban in the 1990's.   They had been UNESCO World Culture sites until their destruction by the Muslim fundamentalists, after having bothered no one for 2,000 years.
 
 

Θεωρούσε "Νόμιμη απαγωγή" τις υπηρεσίες προστασίας των παιδιών.

 
 
 
Η Nancy Schaefer αγωνίστηκε εναντίον της διαφθοράς στις Υπηρεσίες Προστασίας των Παιδιών ενώ υπηρετούσε στη Γερουσία της Πολιτείας της Γεωργίας. Η Νάνσυ και ο σύζυγός της πέθαναν στις 26 Μαρτίου 2017. Οι αρχές δήλωσαν επισήμως.
 
Η Δολοφονία:

Η Schaefer βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Turnerville της Γεωργίας στην επαρχία Habersham στις 26 Μαρτίου 2010 με μία τραυματική πυροβολισμό στην πλάτη της μαζί με τον σύζυγό της 52 χρόνων, τον Bruce Schaefer, η οποία βρέθηκε με μια πληγή από πυροβολισμό στην πλάτη της. Η αστυνομία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι θάνατοι ήταν μία αυτοκτονία/δολοφονία που έγινε από τον σύζυγο της, αλλά το κίνητρο για τη δολοφονία ήταν ασαφές και δεν καθιερώθηκε ποτέ. Χρόνια πριν από το θάνατό της, όταν εξακολουθούσε να είναι εκλεγμένη αξιωματούχος, δημοσίευσε και προωθούσε την έκθεση που "την ευλογούσε ως μία σχεδόν ροκ σταρ της χριστιανικής δεξιάς".
 
Nancy Schaefer famously fought corruption in Child Protective Services while serving in the Georgia State Senate. Nancy and her husband died on March 26th, 2017. Authorities said the official.
The Murder:
Schaefer was found dead at her home in Turnerville, Georgia in Habersham County on 26 March 2010 with a single gunshot wound to her back along with her husband of 52 years, Bruce Schaefer who was found with a single gunshot wound to his chest. Police concluded the deaths to have been a murder–suicide perpetrated by her husband, but the motive for the murder was unclear and never established. Years before her death when she still an elected official, she published and promoted the report " eulogized her as "almost like a rock star of the Christian right".
 

Ονειρευόσουν την αλλαγή και την πρόοδο;

 
 
 

Αυτές οι χώρες δεν είναι πραγματικές.

 
 
 
Βρίσκονται στην περιοχή Σέγκεν
και στην Ευρωζώνη.
 
Δεν έχουν σύνορα, και δικό τους νόμισμα.
 

Ο Χριστιανισμός είναι μία θανατηφόρος ασθένεια.

 

Saturday, November 09, 2019

Πόσο πολυτελή θα είναι τα αεροπλάνα, σε 50 χρόνια;

 
 
Φαντάζεσαι Σούζαν πόσο πολυτελή θα είναι τα αεροπλάνα, σε 50 χρόνια;
 
Μάλλον όχι!
 

Ο Θεός σου, θέλει την καταστροφή σου.Γιατί ο Ιούδας μισεί τον Ιησού; Γνωρίζει κάτι που δεν γνωρίζουμε;Γιατί ο Ιούδας μισεί τον Ιησού; 

Γνωρίζει κάτι που εμείς δεν γνωρίζουμε;

Friday, November 08, 2019

Η ταφή του Θεόφιλου Καΐρη.

 

Οι άνθρωποι δεν έχουν δικαίωμα στο νερό.

 
 
Μην τον ξεχάσετε
όταν πάτε στην υπεραγορά!
 
 

Εάν δεν γνωρίζεις ποιοι είναι αυτοί .....δεν πρέπει να ψηφίζεις.

 
 
Εάν δεν γνωρίζεις ποιοι είναι αυτοί .....
 
δεν πρέπει να ψηφίζεις.
 
Μία είναι η λύση. Η αυτοεκπαίδευση.
 

''Πυγμαλίων και Γαλάτεια''

 
 
''Πυγμαλίων και Γαλάτεια''
 
Ο Πυγμαλίων, ήταν βασιλιάς της Κύπρου και περίφημος γλύπτης!
Ερωτεύτηκε παράφορα όπως μας λέει ο Οβίδιος το άγαλμα από ελεφαντόδοντο
που ο ίδιος έπλασε, την Γαλάτεια.
Την στόλιζε με κογχύλια και γυαλιστερά πολύτιμα πετράδια.
Tην ξάπλωνε σε στρώμα μαλακό και τ' όμορφο κεφάλι της στα πούπουλα φρόντιζε να γέρνει.
Στης Αφροδίτης τη γιορτή που γιόρταζε όλη η Κύπρος με δώρα φορτωμένος στάθηκε στο βωμό με φόβο:
''Σαν όλα να τα δίνετε μπορείτε οι θεοί σε παρακαλώ βοήθησε  γυναίκα μου να γίνει εκείνη που έμοιαζε σαν φιλντισένια.''
Χρυσή η θεά παράστεκε η ίδια στη γιορτή της Άναψε η φλόγα τρεις φορές ~ ήταν καλό σημάδι~
Και την κορφή της έστειλε καθάρια στον αέρα.
Όταν γύρισε στο παλάτι η θεά είχε μεταμορφώσει το άγαλμα σε ζωντανή γυναίκα.
Την παντρεύτηκε και από αυτήν γεννήθηκε ο Πάφος και η Μεθάρμη.
Υπάρχει και μια άλλη εκδοχή ο Πυγμαλίων, ερωτεύτηκε την Αφροδίτη την παρακάλεσε και η θεά ζωντάνεψε το είδωλο και του έδωσε το όνομα Γαλάτεια.
Ο μύθος ενέπνευσε τον Μπέρναρντ Σω και έγραψε το 1912 το θεατρικό έργο ''Πυγμαλίων'' που έγινε  δύο φορές ταινία με τίτλο : ''Ωραία μου κυρία''.
 
Αλλά πριν τον Σω ένας Έλληνας Ο Σπυρίδων Ν. Βασιλειάδης  έγραψε το 1873 την ''Γαλάτεια'' .
Το θεατρικό αυτό έργο θεωρείται το α ρ ι σ τ ο ύ ρ γ η μ α της εποχής, είναι μια μετάπλαση δημοτικού τραγουδιού. Το κοινό παρακολουθούσε με πάθος και απομνημόνευε τους στίχους
του Σπυρίδωνα Βασιλειάδη!
 
~ Ο πίνακας είναι του Louis - Jean - Francois Lagrenée


Οι Προφητείες της Οσίποβα

 
 
Οι Προφητείες της Οσίποβα
 
Ο τελευταίος τσάρος, ο Νικόλαος ερωτεύτηκε την μέλουσσα τσαρίνα την Άλιξ
αλλά οι μητέρα του δεν την ήθελε γιατί προτιμούσε μια Γαλλίδα .
Ο τελευταίος τσάρος, είχε δεσμό με μια χορεύτρια την Ματθίλδη Τσεσίνσκα, 
με την οποία διέκοψε όταν συνδέθηκε με την Γερμανίδα πριγκίπισσα Άλιξ,
εγγονή της Βασίλισσας Βικτωρίας.
( Η Ματθίλδη δεν τα έβαψε μαύρα μετά τα έφτιαξε με άλλους Ρομανόφ και κατέληξε στο Παρίσι όπου ένας άλλος Ρομανόφ ο μεγάλος Δούκας Αντρέι Βλαντιμίροριτς την παντρεύτηκε.)
Ο Τσάρος Νικόλαος Β΄ δεν έμοιασε του παππού του Αλεξάνδρου Β΄ που οι ερωτικές του περιπέτειες διαδέχονταν η μία την άλλη ώσπου εμφανίστηκε μια πριγκίπισσα
καλλονή... που μαζί της έκανε παιδιά...
Όταν οι μπολσεβίκοι άρχισαν το κυνηγητό εγκατέστησε και τις δύο οικογένειες του
στα Χειμερινά Ανάκτορα.
Όταν πέθανε η γιαγιά του Νικόλαου Β΄, ο παππούς παντρεύτηκε την μαιτρέσα του.
Λίγους μήνες όμως μετά το γάμο του. μια βόμβα τον στέλνει στον τάφο.
Ο Νικόλαος καταφέρνει να  παντρευτεί την αγαπημένη του Άλιξ.
Εκείνη την εποχή ίσως να έφταιγε το προαίσθημα για το χαμό της Ατλαντίδας
της μπουρζουαζίας, τους είχε πιάσει μανία με τις προφητείες.
Η Οσίποβα κυλιόταν στο πάτωμα και ψέλλιζε τις προφητείες.
Προέβλεψε, ότι με τους τρεις τελευταίους τσάρους η ιστορία της Ρωσίας θα σημείωνε καμπή
κάθε δ ώ δ ε κ α χρόνια :
Το 1894 ο Νικόλαος ανεβαίνει στο θρόνο το δωδέκατο χρόνο της βασιλείας του 17 Νοέμβρη 1905, το σύνταγμα , βάζει τέλος στην απόλυτη μοναρχία, πάλι 12 χρόνια αργότερα.
Το 1929 ανεβαίνει ο νέος τσάρος στην εξουσία: ο Στάλιν.
Το 1941 αρχίζει ο πόλεμος.
Το 1953 ο Στάλιν πεθαίνει και εμφανίζεται ο Κρούτσεφ.
Δώδεκα χρόνια μετά ο Κρούτσεφ ανατράπηκε και στην εξουσία ανέβηκε ο Μπρέζνιεφ.
Δεν ήταν όμως ο τελευταίος τσάρος αλλά παρωδία μαριονέτα.
Με αυτόν έληξε η δωδεκάχρονη εξουσία των τελευταίων Ρώσων τσάρων.
 
~ Απόσπασμα από το βιβλίο
του Έντβαρντ Ρατζίνσκι
''Ο Τελευταίος Τσάρος'' ~Thursday, November 07, 2019

Οι "άλλες σκοπιμότητες" για την καύση των νεκρών από μέρους της Εκκλησίας.

 
 
 
 
Χωρίς θεολογία, ένα μίσθαρνο ιερατείο που από καιρό έχει απωλέσει την αποδοχή, την εκτίμηση και τον σεβασμό του Ελληνικού λαού που τάχα εκπροσωπεί, εμφανίστηκε ξανά για να θωρακίσει και να διαιωνίσει το προσοδοφόρο επάγγελμά του, με λόγια ασήμαντα και χωρίς περιεχόμενο.
Το  ιερατείο αυτό που σε όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, δεν είπε ούτε μία λέξη για να υπερασπίσει το "ποίμνιό" του που τόσο υποτιμητικά αποκαλεί, παραμένει βουβό και αδιάφορο εισπράττοντας τους μισθούς του και επαναλαμβάνοντας λόγια τυπωμένα σε βιβλία μουχλιασμένα και ακατανόητα που δεν αφορούν κανέναν, αλλά διδάσκουν το παράλογο, πως στον θάνατο υπάρχει ζωή ἀτελεύτητος.
 
Παρηγοριά για τους δούλους καθώς και οι ίδιοι ομολογούν.
 
"Τάς ψυχάς τῶν δούλων σου, Σῶτερ, ἀνάπαυσον, ἔνθα οὐκ ἔστι. πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγµός, ἀλλὰ ζωὴ. ατελεύτητος."
 
Διαβάζουμε στο δελτίο ειδήσεων:
 
"Τη θέση τους για την καύση των νεκρών και τα αποτεφρωτήρια εξέφρασαν πρόσφατα και οι κληρικοί της Ιεράς Μητρόπολης Θηβών και Λεβαδείας, τονίζοντας την αντίθεσή τους με κείμενο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Μητρόπολης.
Στο ψήφισμα ανέφεραν ότι η καύση και η αποτέφρωση «υποδηλώνει έλλειψη πίστης και ελπίδας, καθώς σημαίνει τον πλήρη αφανισμό και εκμηδενισμό του ανθρώπου».
«Η άρνηση στην καύση των νεκρών και η εμμονή στην ταφή δεν οφείλεται σε σκοταδισμό, φανατισμό ή άλλες σκοπιμότητες από μέρους της Εκκλησίας, αλλά βασίζεται στη μακραίωνη ορθόδοξη παράδοση και αποτελεί κατάφαση στην καταξίωση του όλου ανθρώπου, άρα και του σώματος» υποστηρίζουν οι κληρικοί, προσθέτοντας ότι το ζήτημα είναι ιδιαιτέρως σοβαρό για την Εκκλησία γιατί άπτεται του δόγματος."
 
 

Οι Χριστιανοί έσπαζαν τις μύτες από τα αγάλματα.

 
 

Ο θεός Moloch χαιρετά τους επισκέπτες στο Κολοσσαίο της Ρώμης.

 
 
Moloch_in_Rome_Sept._27__2019
Ο θεός Moloch χαιρετά τους επισκέπτες στο Κολοσσαίο της Ρώμης, ως μέρος μιας έκθεσης που ξεκίνησε στις 27 Σεπτεμβρίου 2019.
 
Moloch_in_Rome_Sept._27__2019
The god Moloch greets visitors to the Colosseum, Rome, as part of an exhibition that opened Sept. 27, 2019.
 
 
Λεπτομέρεια του αγάλματος.
 
Moloch_in_Rome_Sept._27__2019 Detail of the god Moloch who greets visitors to the Colosseum, Rome, as part of an exhibition that opened Sept. 27, 2019.
 


 

"Ελληνο" - Χριστιανισμός είπατε;

 
 
ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ……
«Ο ΜΕΓΑΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝ»

Να μην ξεχάσουμε να τον γιορτάσουμε στις 13 Νοεμβρίου την γιορτή του.
 
 

Στο παλάτι της αδελφής της τελευταίας Τσαρίνας...έμεινε ο Λένιν.

 
 
 Στο παλάτι της αδελφής της τελευταίας Τσαρίνας...έμεινε ο Λένιν. Αφού την έριξαν σε ένα βαθύ πηγάδι μαζί με άλλους αριστοκράτες... έριξαν και χειροβομβίδες και τους άφησαν κομματιασμένους να βογκάνε για μέρες...
 
 Φύγε εσύ να κάτσω εγώ είναι όλοι. Εκμεταλλεύονται τον λαό και όλοι ζουν μεγάλη ζωή από το υστέρημά του ταλαίπωρου λαού... πολιτική εξουσία ...θρησκευτική... καλλιτέχνες..κ.α. Το να μην συμφωνούμε δεν σημαίνει ότι δεν σ' αγαπώ...Και με το παιδί μου έχω διαφορετικές απόψεις... και γελώ...Το θέμα που μας καίει τώρα είναι άλλο... Με τρία χρόνια ένσημα τα αλλοδαπά θα παίρνουν σύνταξη... και εμάς μας την κόβουν...άσε τα επιδόματα... Κάποιοι θέλουν να εξαφανιστούμε από προσώπου γης... το καταλάβαμε ηλίθιοι δεν είμαστε όσο νομίζουν. Καλό βράδυ ψυχή μου.
 
 

Ο ΑΖΩΡ ήταν πρόγονος του Ιησού.

 

''Ο γιος του Τσάρου''

 
 
''Ο γιος του Τσάρου''
 
Πέθαναν όλα τα μέλη της οικογένειας του τελευταίου Τσάρου Νικόλαου;
Ο συγγραφέας υποθέτει, ότι δύο απ' αυτούς πιθανόν να επέζησαν.
Έλαβε γράμμα από κάποιον ψυχίατρο Δ. Κάουφμαν από το Πετροταβόντσκ.
Εργαζόμουν εκεί, από τον Σεπτέμβρη του 1946 μέχρι τον Οκτώβρη του 1949.
Μας έστειλαν έναν κρατούμενο που υπέφερε, από σοβαρή μορφή ψύχωσης.
Δεν καταλάβαινε που βρισκόταν. Το όνομά του ήταν Σεμιόνοφ.
Είχε ζήσει για μεγάλο διάστημα... σε στρατόπεδα και πως η ψύχωση του είχε εκδηλωθεί όταν προσπάθησε να υπερασπιστεί κάποια γυναίκα που είχε κακοποιηθεί από φρουρό.
~ Από τους φρουρούς είχαν κακοποιηθεί και οι κόρες του Τσάρου... Ήταν σύνηθες
φαινόμενο τότε, να βιάζουν πριγκίπισσες ~.
Συνέχεια έλεγε το όνομα :  Μπελομποροντόφ. Μας αποκάλυψε πως ήταν...
ο διάδοχος του θρόνου, ότι στην διάρκεια της εκτέλεσης ο πατέρας του τον είχε πάρει αγκαλιά και τον είχε κουρνιάσει στο στήθος του... να μη δει τις κάννες των περιστρόφων.
Όταν έπεσαν οι πυροβολισμοί, πληγώθηκε στα οπίσθια, έχασε τις αισθήσεις του,
και σωριάστηκε πάνω στα άλλα πτώματα.
Κάποιος τον είχε μεταφέρει... από το υπόγειο και τον φρόντιζε για καιρό.
Τον ασθενή βασάνιζε αιματουρία... Ο διάδοχος υπέφερε από αιμοφιλία.
Στα οπίσθιά του βρήκαμε πολλές ο υ λ έ ς . Ακόμη μας θ ύ μ ι ζ ε τα πορτραίτα
του Νικολάου του Α΄, και του Νικολάου Β΄.
Κατέφθασαν σύμβουλοι από τη Μόσχα. Ανάμεσά τους και ο καθηγητής
Σ.Ι. Γκεντέλεβιτς από τους καλύτερους ψυχιάτρους. Σε αυτόν είπε πολλά .
Ο σύμβουλος ήξερε την διάταξη των χειμερινών Ανακτόρων και των εξοχικών κατοικιών, της τσαρικής οικογένειας.
Ο ασθενής απαντούσε, με εκπληκτική α κ ρ ί β ε ι α... Ήξερε τους τίτλους των μελών,
τις θέσεις τους, το πρωτόκολλο τις τελετές και πολλές λεπτομέρειες.
Είπε ακόμη πως, κάποιος Μπελομποροντόφ ήξερε το παρελθόν του και τον εκβίαζε.
Φοβόταν ότι θα τον σκοτώσουν ... αν μάθαιναν ποιος είναι.
Δήλωσε απερίφραστα στους ψυχιάτρους ότι δεν διεκδικούσε κανένα προνόμιο.
Ο ασθενής μεταφέρθηκε, σε ψυχιατρική κλινική.
Από τους ε κ τ ε λ ε σ τ έ ς των Ρομανόφ ο Φιοντόρ Λουκογιάνοφ, έπαθε νευρικό κλονισμό, που τον κυνήγησε... μέχρι το τέλος της ζωής του.
Στα 1930 τα ενεργότερα μέλη  του κομμουνιστικού κόμματος στάλθηκαν στα στρατόπεδα. Το 1935 ήρθε η σειρά... των οικογενειών τους.
Ακόμα και η πανέμορφη... Ρίμα Γιουρόφκαγια το χαϊδεμένο παιδί της Κομσομόλ.
Ο πατέρας της ήταν μέλος του κόμματος.
 Η Ρίμα ήταν όπως και ο Μπελομποροντόφ οπαδοί του Τρόσκι.
(το όνομα που φώναζε ...γιος του Τσάρου) Οδηγήθηκε στο απόσπασμα κι αυτός.
Ο Φίλιπ Γκολοστσέκιν πήγε Γκουλούσκ, εκτελεστικό απόσπασμα...  και ένας ανώνυμος τάφος σκαμμένος βιαστικά.
Ο εκτελεστής Γκριγκόρι Νικούλιν... στάθηκε τυχερός.
Πήρε αξιώματα...  απέκτησε οικονομική ευχέρεια και δικό του ευρύχωρο διαμέρισμα.
Τα τελευταία λόγια του Τσάρου σύμφωνα με τους εκτελεστές του ήταν:
''Ου γαρ οίδασι τι ποιούσι''
και μετά πέρασε στην ιστορία... και στην άφεση.
 
 
~ Απόσπασμα από το βιβλίο του
Έντβαρντ Ρατζίνσκι
 
Ο Έντβαρντ Ρατζίνσκι, είναι γνωστότερος... θεατρικός συγγραφέας της Ρωσίας
μετά τον Τσέχωφ. Σαν ιστορικός γοητεύτηκε από το μυστήριο της δολοφονίας
των τελευταίων Ρομανόφ. Ξεκίνησε την έρευνά του ... πριν από εικοσιπέντε χρόνια
όταν ήταν φοιτητής... στο Ίδρυμα Ιστορικού Αρχείου, στη Μόσχα.
Ωστόσο, μόνο όταν άνοιξαν τις πόρτες τους τα μυστικά αρχεία, με την γκλάσνοστ,
κατάφερε να ολοκληρώσει την βιογραφία του Νικολάου 2oυ.~Wednesday, November 06, 2019

Ο ψυχοπομπός Ερμής.

 
 
 

ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ: ΜΟΙΧΟΣ, ΥΒΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΛΑΓΝΟΣ

 
 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
 ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ: ΜΟΙΧΟΣ, ΥΒΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΛΑΓΝΟΣ

Στην αυγή του 7ου αι. π.Χ. μέσα στους κόλπους της νεοσύστατης πόλης-κράτους εμφανίζεται μαζί με τις πρωτόγνωρες έννοιες του "Πολίτη" και του "Πολιτικού" η δημόσια χλεύη και η πολιτική λοιδορία που η μετεξέλιξή τους στην Αττική Κωμωδία θα αποτελέσει ένα βασικότατο συντελεστή της λειτουργίας του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. Ο Αρχίλοχος, θεμελιωτής της σάτιρας, συγκέντρωσε την μήνιν του αριστοκρατικού κόσμου για τις ανατρεπτικές καινοτομίες που εισήγαγε με το έργο του. Γελοιογράφησε τις ηρωικές μορφές του Έπους. Έβαλε κατά των αξιών και των συμβόλων της αριστοκρατικής ιδεολογίας. Οπλίστηκε με την αθυροστομία του παλιού τελετουργικού σκώμματος για να στηλιτεύσει καταστάσεις και πρόσωπα στη δημόσια ζωή. Άριστος τεχνίτης του λόγου και του μέτρου, υπήρξε ο πρώτος στην παγκόσμια ποίηση που έγραψε σε πρώτο πρόσωπο, εξοβελίζοντας τα κλέα των υπεράνθρωπων ηρώων και φέρνοντας στο προσκήνιο τον απλό άνθρωπο και τις ταπεινές ιστορίες της καθημερινής ζωής. "Μοιχός, υβριστής και λάγνος" είναι μερικοί μόνον από τους αμέτρητους αρνητικούς χαρακτηρισμούς με τους οποίους η κρατούσα τάξη, σταθερά και ανά τους αιώνες, διέβαλλε το έργο του αλλά και την προσωπική του ζωή. Ίσως όμως αυτός να είναι και ένας ακόμη λόγος που η ποίηση του εξακολουθεί να συγκινεί και να γοητεύει. Σήμερα, η ερμηνεία του έργου του αποτελεί μία πρόκληση για την ανασύνθεση της αθέατης πλευράς του αρχαίου ελληνικού κόσμου.
 (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)
 
 

Tuesday, November 05, 2019

Το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας. Δεν έχεις ξαναδεί κάτι τέτοιο!

 
 
 
 
 
Θραύση στο διαδίκτυο έχει κάνει τις τελευταίες ημέρες ένα βίντεο που δείχνει μία εκπληκτική χορογραφία ζεϊμπέκικου από ομάδα χορευτών.
 
Στο βίντεο εμφανίζεται μια ομάδα αντρών που χορεύει το διάσημο ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας με μία εξαιρετικά εντυπωσιακή χορογραφία.
 
Απολαύστε την υπέροχη χορογραφία ζεϊμπέκικου από τον Χρίστο Σιακαλλή και την ομάδα του!
 
 

Η αισθητική της εγκληματικής συμμορίας MS-13 έγινε η επιλογή του 60ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

 
 
When the aesthetics of the criminal gang MS-13 with eyes bulging from drugs, is the selection of the 60th Thessaloniki Film Festival.
 
Όταν η αισθητική της εγκληματικής συμμορίας MS-13 με μάτια γουρλωμένα από την μαστούρα, γίνεται η επιλογή του 60ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
 
 

Είναι καιρός κάποιος να πει την αλήθεια για την "κλιματική αλλαγή".

 
 
 
Λοιπόν είναι καιρός κάποιος να πει την αλήθεια. Δεν μπορείτε να το κρατήσετε αυτό μυστικό από τους ανθρώπους για πάντα.
 
"Ήταν το έτος 1958, για να είμαστε ακριβείς, όταν η NASA παρατήρησε για πρώτη φορά ότι οι αλλαγές στην ηλιακή τροχιά της γης, μαζί με αλλοιώσεις στην αξονική κλίση της γης, είναι και οι δύο υπεύθυνες για αυτό που οι επιστήμονες του κλίματος έχουν σήμερα ονομάσει «θέρμανση» ή «Ψύξη», ανάλογα με την ατζέντα τους). Με κανένα τρόπο, δεν είναι οι άνθρωποι που ζεσταίνουν ή ψύχουν τον πλανήτη οδηγώντας SUV (Ένα SUV είναι ένα ισχυρό όχημα με τετρακίνηση που μπορεί να οδηγήσει πάνω από το τραχύ έδαφος) ή τρώγοντας βοδινό κρέας ... "
 
 
Well it's about time somebody told the truth.  You can't keep it from people forever.
"It was the year 1958, to be precise, when NASA first observed that changes in the solar orbit of the earth, along with alterations to the earth’s axial tilt, are both responsible for what climate scientists today have dubbed as “warming” (or “cooling,” depending on their agenda). In no way, shape, or form are humans warming or cooling the planet by driving SUVs or eating beef..."
 
 
 

Οι μετανάστες μεταφέρονται απευθείας αεροπορικώς...

 
 
 
Ξεχάστε ότι ξέρατε μέχρι τώρα.
 
Οι μετανάστες μεταφέρονται
απευθείας αεροπορικώς στη Γερμανία από την Αφρική.
 
 
 

Εάν έλεγες στα 1950 πως....

 
 
Εάν έλεγες στα 1950 πως....
 
Στα 2020 το κόστος στέγασης
θα ήταν το 50% του εισοδήματός σου,
θα χρειαζόσουν μία ζωή
για να πληρώσεις το κόστος των σπουδών σου,
οι οικογένειες με δυσκολία θα τα έβγαζαν πέρα,
έστω και εάν η γυναίκα εργάζεται,
θα είχαμε εμπλακεί σε ατέλειωτους πολέμους
και η κυβέρνηση θα παρέλυε από την κρίση,
 
Δεν θα καταλήγαμε στο συμπέρασμα πως χάσαμε τον ψυχρό πόλεμο;