θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, June 18, 2018

Ἐνδιαφέρον Ἱσπανῶν γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα

 
 
Ἀγαπητὲ «Δαυλέ»,
Στὸ Διαδίκτυο, στὴν διεύθυνση http://
etimologias.dechile.net  ὑπάρχει μία ὁμάδα ἀν-
θρώπων, ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν ἐτυμολογία
τῶν λέξεων τῆς Ἱσπανικῆς Γλώσσας. Προφα-
νῶς μεγάλο μέρος ἀπὸ αὐτὲς προέρχονται ἀπὸ
τὴν γλῶσσα μας. Μὲ τὰ λίγα Ἱσπανικά μου (ζῶ
κάτι λιγώτερο ἀπὸ 2 χρόνια στὴν Ἱσπανία) ἔγι-
να μέλος καὶ ἤδη ἔχω στείλει κάποια σχόλια
ὡς PAGOT. Ἤδη μοῦ ζήτησαν νὰ τοὺς μετα-
φράσω στὰ Ἑλληνικὰ κάποιες ρήσεις τῶν Πλά-
τωνα, Ἀριστοτέλη κ.λπ., ποὺ ἔχουν ἀναρτημέ-
νες στὰ Ἱσπανικά, καὶ ἂν μπορῶ νὰ προσθέ-
σουμε καὶ ἄλλες ἔτσι, ὥστε νὰ δημιουργήσου-
με μία ξεχωριστὴ σελίδα μὲ ἑλληνικὲς ρήσεις.
Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρω, ὅτι ἡ ἀντίστοιχη Λατινι-
κὴ περιέχει πάνω ἀπὸ 3.000 φράσεις. Ἂν ὑπάρ-
χῃ κάποιος, ποὺ γνωρίζει Ἱσπανικά, καὶ θέλῃ
νὰ βοηθήσῃ, εἶναι εὐπρόσδεκτος. Ἐρώτηση:
Σὲ ποιόν ἀποδίδεται ἡ φράση «Φίλος μὲν Πλά-
των, φιλτάτη δὲ ἡ ἀλήθεια»; Στὴν ἱστοσελίδα
http://es.wikiquote.org/wiki/Arist%C3%B3teles
ἀποδίδεται στὸν Ἀριστοτέλη, ἐνῷ στὴν ἀντί-
στοιχη
http://en.wikiquote.org/wiki/Aristotle πι-
θανὸν ὄχι. Εὐχαριστῶ
Μὲ τιμὴ
Παναγιώτης Γκοτζαμάνης
 
ΔΑΥΛΟΣ 316, Σεπτέμβριος 2008 22379
 
 
 

Ψαλμῳδίες κατὰ τῆς ἀνομβρίας

 
 
Κύριε διευθυντά,
Σὲ μία πρωινὴ ἐκπομπὴ τῆς 28ης Μαΐου κά-
ποιος δημοσιογράφος ἔκανε ρεπορτὰζ στὴν νό-
τιο Ρόδο μὲ θέμα τὴν κατὰ ὀκτὼ μέτρα μείωση
τῆς στάθμης τῆς λίμνης, ποὺ ὑπάρχει ἐκεῖ. Σὲ
μία παλαιότερη φωτογραφία (τοῦ 2005) φαινό-
ταν λίγο ἐπάνω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τῆς λίμνης
νὰ ξεχωρίζῃ ἕνα μικρὸ κομμάτι τρούλλου ἀπὸ
ἕνα μικρὸ χριστιανικὸ ναό.
Οἱ κλιματικὲς ἀλλαγὲς καὶ ἡ ἀνομβρία ἔφε-
ραν στὸ φῶς τὸ ναὸ –θαῦμα!– κι ἄρχισαν τὶς
ψαλμῳδίες, τὰ «Χριστὸς ἀνέστη» κ.τ.λ.. Ἐπ’
εὐκαιρίᾳ τοῦ συμβάντος δήμαρχος, παπᾶς καὶ
ὅλοι οἱ ἀδαεῖς στήθηκαν ἔξω ἀπὸ τὸ ναὸ καὶ
προσεύχονταν. Ἀντὶ ἡ ἄρχουσα τάξη τοῦ τό-
που νὰ ἀσχοληθῇ μὲ τὸ θέμα ἐπιστημονικὰ καὶ
νὰ πάρουν τὰ μέτρα τους, αὐτοὶ προσπαθοῦ-
σαν νὰ μετατοπίσουν τὸ πρόβλημα στὸ θεό.
Ἀκόμα καὶ ὁ διοργανωτὴς τῆς ἐκπομπῆς τοὺς
προέτρεψε νὰ σταματήσουν τοὺς ψαλμοὺς λέ-
γοντάς τους τὸ γνωστὸ «σὺν Ἀθηνᾶ καὶ χεῖ-
ρα κίνει».
Μετὰ τιμῆς
Γεώργιος Λαγωνίκας
Ἀθήνα
 
ΔΑΥΛΟΣ 316, Σεπτέμβριος 2008 22377
 
 

Ὁ σφετερισμὸς τοῦ Εἰκοσιένα ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία

 
 
Ἀξιότιμε κ. διευθυντά,
Ἐπὶ τοῦ σημειώματος τοῦ κ. Γ.Ν. Βαλιώτη
(ἐπιστολή: «Ὁ κ. Στυλιανίδης, ἡ Παναγία καὶ
τὸ ’21», «Δαυλός», τ. 314, σελ. 22158-22160) θὰ
ἤθελα νὰ παρατηρήσω τὰ ἀκόλουθα:

1. Καλῶς παραθέτει τόπους καὶ ἡμερομηνίες
ἐξεγέρσεως τῶν Ἑλλήνων προγενέστερες τῆς
25ης.03.1821. Ὁμοίως ὀρθῶς ἀναφέρει, ὅτι δια-
κεκριμένοι ἱστορικοὶ τῆς ἐποχῆς ἐκείνης δὲν δέ-
χονται ὡς σωστὴ τὴν ἐπίσημη ἡμερομηνία.

2. Ἡ ἐπιλογὴ τῆς ἡμέρας τοῦ Εὐαγγελισμοῦ
εἶναι μεταγενέστερη καὶ ἐντάσσεται στὴν προ-
σπάθεια τῆς Διοικήσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκ-
κλησίας νὰ καρπωθῇ ὀφέλη ἀπὸ μίαν Ἐπανά-
στασιν, στὴν ὁποίαν αὐτὴ εἶχε προηγουμένως
ποικιλοτρόπως ἐναντιωθῆ. Ἐν ὄψει τοῦ ὅτι ἡ
ἐξέγερσις ἐφούντωνε σὲ διάφορα σημεῖα τῆς
χώρας, ὁ καθορισμὸς μιᾶς συμβολικῶς ἑνωτι-
κῆς ἡμερομηνίας θὰ εἶχε κάποιο νόημα. Δυστυ-
χῶς δὲν ἔγινε οὔτε αὐτό.

3. Πάντως ἀπὸ ἐνδεχομένη ἀλλαγὴ τῆς ἐπισήμου ἡμερομηνίας τὰ Καλάβρυτα δὲν πρέπει νὰ ἀνησυχοῦν. Ἡ Ἐπανάστασις ἐκεῖ ἄρχισε, ἀλλὰ τὴν 7η Μαρτίου 1821 (γεγονότα 07- 09.03.1821).

Μετὰ Τιμῆς
Κ.Γ. Βγενόπουλος
Συνταξιοῦχος δικηγόρος
 
ΔΑΥΛΟΣ 316, Σεπτέμβριος 2008 22377
 
 

Sunday, June 17, 2018

Συγνώμη Αλέξανδρε που δεν φάνηκα αντάξιος απόγονος σου.

 
 
Συγνώμη Αλέξανδρε που δεν φάνηκα αντάξιος απόγονος σου.
Που δεν μπόρεσα να αφυπνίσω τους Έλληνες σε τέτοιο βαθμό, ώστε να είναι αρκετό να αποφύγουμε την συμφορά.
Που όταν ξεκίνησα στην αρχή (πριν από πολλά χρόνια) την προσπάθησα, κάποιοι με λοιδόρησαν, χωρίς ποτέ να με νοιάζει η άποψη τους και τι λένε. Και αυτό γιατί; Γιατί εγώ σε γνώρισα, ενώ αυτοί όχι.
Γιατί αυτοί έβαζαν πρώτα το κόμμα που υποστήριζαν και μετά την πατρίδα, γιατί αυτοί πρώτα έβαζαν την ομάδα που υποστηρίζουν και μετά την πατρίδα, γιατί αυτοί προτιμούσαν να βλέπουν Τούρκικες σειρές από το να διαβάσουν τον Αρριανό (ποιός είναι αυτός θα πουν πολλοί) "Αλεξάνδρου Ανάβασις".
  'Η γιατί τα περίμεναν όλα από το Θεό, ξεχνώντας το ρητό των προγόνων τους "Συν Αθήνα και χείρα κίνει".
Και τώρα μια μικρή ομάδα ανθρώπων θα δακρύσουν,
ενώ οι περισσότεροι θα πουν, ωχ αδερφέ δεν βαριέσαι (γιατί ποτέ δεν έμαθαν τη είναι Έλληνας) και θα συνεχίσουν να πίνουν τον φραπέ τους.
Ραγιάδες εσείς, Ραγιάδες τα παιδιά σας, Ραγιάδες και τα παιδιά των παιδιών σας.
 
 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΧΟΪΛΟΥΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωσης χρηματοδοτεί το συνοριακό Τείχος της Τουρκίας .

 
 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωσης χρηματοδοτεί το συνοριακό Τείχος της Τουρκίας και οι αριστεριστές παραμένουν σιωπηλοί. 
Τουρκία

Την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε η είδηση ότι η Τουρκία έχει ολοκληρώσει τον συνοριακό τοίχο της με τη Συρία, που αποσκοπεί ρητά στην καταπολέμηση της παράνομης πλημμύρας ανθρώπων μέσω των διαβλητών ανατολικών συνόρων της.
Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ισχυρότερη υποστηρικτής της παγκοσμιοποιημένης ιδεολογίας «γέφυρες και όχι σύνορα», η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέβαλε στο έργο αυτό με 80 εκατομμύρια ευρώ.
Το τείχος είναι 3 μέτρα ύψος και είναι εξοπλισμένο  με μια σειρά από τεχνολογικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων των θερμογραφικών φωτογραφικών μηχανών.
 

EU Funds Turkey Border Wall, Leftists Silent
Turkey

Last week the news was announced that Turkey has completed its border wall with Syria, expressly aimed at combating the illegal flood of people through its previously porous Eastern border.
Despite them being the loudest proponents of the globalist “bridges not borders” ideology, the European Union contributed an eye-watering €80 million towards this project.
The wall is 3 metres high and equipped with a range of technological features, including thermographic cameras.Στην Πρωτεύουσα του Ζαχαριάδη η υπογραφή του πρωτοκόλλου της Προδοσίας

 
 
Στην Πρωτεύουσα του Ζαχαριάδη η υπογραφή του πρωτοκόλλου της Προδοσίας

Οι Ψαράδες ήταν η πρωτεύουσα του Ζαχαριάδη. Εκεί έμενε η κυβέρνησης του Βουνού και έτρωγε φρέσκο ψαράκι. Εκεί έμενε και ο Ζαχαριάδης. Στην Εκκλησία των Ψαράδων συνήλθαν όλα τα κομματικά όργανα του «Βουνού» κα όχι μόνο η συνδιάσκεψη της ΝΟΦ. Μετα την πτώση του Βίτσι και την εκκένωση της Πρέσπας το ΚΚΕ απήγαγε τους περίπου 200 κατοίκους και τους πήγε στην Αλβανία
 
Και οι 168 ήσαν Καθάρματα

Δεν είναι μόνο 153. Είναι κι οι 15 σύντροφοι της ΚΚΕ λτδ που  έκαναν  αποχή υπέρ της ΝΟΦ.
 
 
 

Saturday, June 16, 2018

Κατά των επιβουλευομένων την ακεραιότηταν του κράτους.

 
 
 Διάλεξαν και τον τόπο και την ημέρα

17 Ιουνίου 1946 η ελληνική Βουλή υιοθέτησε το Γ' Ψήφισμα,
«Περί Εκτάκτων Μέτρων»,
 που προέβλεπε την ποινή του θανάτου, «κατά των επιβουλευομένων την ακεραιότηταν του κράτους».
 
 

Νοτης Μπότσαρης. Με αυτόν τον υβριστικό τρόπο ....

 
 
Νότης Μπότσαρης.
 
Με αυτόν τον υβριστικό τρόπο ....συμπεριφέρονται οι ρωμιοί σε αυτούς που μας απελευθέρωσαν.
 

Π. Μαρίνης: Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ και ο ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟΣ ΜΥΘΟΣ

 
 
Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
 και ο
 ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟΣ ΜΥΘΟΣ
-------
 - Η ουσία της θρησκείας, κάθε θρησκείας, συνίσταται στην παραδοχήν: πρώτον, ότι ο άνθρωπος δύναται να προσεγγίση το θείον και δεύτερον ότι ο άνθρωπος είναι ατομικότης και ότι ως εκ τούτου δύναται να προσεγγίση το θείον ατομικώς, αυτός ο ίδιος ως άτομον και όχι συλλογικώς μέσω του προέδρου της ΓΣΕΕ ή του Αρχιεπισκόπου!

- Στην θρησκείαν, ο άνθρωπος νοείται ως ατομικότης, ως πρόσωπον, διά τούτο ορθώς λέγομε «η θεολογία του προσώπου»!
- Ως οίκοθεν νοείται, η έννοια της προσεγγίσεως προϋποθέτει κοινήν ουσίαν, κοινήν γλώσσαν, κοινήν αντίληψιν των πραγμάτων και διά την ακρίβειαν «Ανθρωποκεντρικήν» θέασιν των πραγμάτων και του κόσμου! Με αυτόν τον νοητικόν μηχανισμόν, τον «Ανθρωποκεντρικόν», είναι εξοπλισμένος ο άνθρωπος!
- Επομένως ο Θεός οφείλει να είναι εξοπλισμένος και αυτός με έναν «Ανθρωποκεντρικόν» μηχανισμόν αντιλήψεως των πραγμάτων! Να είναι και αυτός ή τουλάχιστον μία πλευρά του, ανθρωπίνη ατομικότης, πρόσωπον!
- Διά την Ελληνικήν μας θρησκείαν του Δωδεκαθέου δεν γεννάται ζήτημα διότι εξ αρχής προβλέπεται ότι οι εντός του Αισθητού κόσμου Θεοί [τους διαχωρίζομε από τους Θεούς-υποστάσεις του Ιδεώδους πλατωνικού κόσμου] έχουν πλήρη «Ανθρωποκεντρικήν» θέασιν των πραγμάτων και πλήρεις ανθρώπινες εμπειρίες καθώς ισχύει το «Θεός εγένου εξ ανθρώπου»! Το αυτό ισχύει και δι' όλες τις άλλες παραδοσιακές θρησκείες, από τον Ινδοϊσμόν έως την Σαντερία και φυσικά διά τον Βόρειον Βουδδισμόν.

- Ο Χριστιανισμός επιλύει το πρόβλημα με δύο τρόπους, πρώτον, παραγεμίζοντας τις εκκλησίες του με ημιθέους οι οποίοι υπήρξαν άνθρωποι, τους οποίους ονομάζει «Αγίους», και δεύτερον και κυριώτερον, με το δόγμα της Ενανθρωπίσεως του Χριστού, όπου τμήμα του Υπερβατικού Θεού αποκτά ανθρωπίνην νόησιν, βλέπει τα πράγματα ανθρωποκεντρικώς και ζώντας επ' ολίγον στην γην απέκτησε μερικές ανθρώπινες εμπειρίες!

- Ο Προτεσταντισμός, επειδή είναι στην ουσίαν πλήρης μονοθεϊσμός, δέχεται και αυτό είναι δεκτόν και φιλοσοφικώς, ότι ο Υπερβατικός Θεός ανοίγει ένα παράθυρον στην Χρονικότητα, αποκτά πρόσωπον και ούτως βλέπει τον κόσμον και συνομιλεί μαζί του. Το αυτό ισχύει και διά τον Μωαμεθανισμόν!
- Συμπερασματικώς, στην θρησκείαν έχομε την συνομιλίαν δύο προσώπων, του ανθρώπου και του Θεού!
----
 -Είναι γνωστόν το μίσος κατά της θρησκείας το οποίον διαρρέει ολόκληρον την σοσιαλιστικήν ιδεολογίαν! Ο Μαρξιστής δεν είναι ο Άθεος που απορρίπτει την θρησκευτικήν πίστιν και δεν ασχολείται με αυτήν.
Κάθε άλλο!
Ο Μαρξιστής διαπνέεται από σφοδρόν μίσος κατά του Θεού, είναι God-hater! Διατί;
- Διότι ο Μαρξ δεν δέχεται ότι ο άνθρωπος έχει ατομικότητα, έχει προσωπικότητα! Η δε Νεο-Μαρξιστική Αριστερά μάχεται πάση δυνάμει την έννοιαν της ατομικότητος!
- Συμπερασματικώς, λόγω των ανωτέρω το χάσμα μεταξύ θρησκείας και Μαρξισμού είναι ΑΓΕΦΥΡΩΤΟΝ! Δεν είναι η άρνησις της θρησκείας ένα στοιχείον "ξεκάρφωτο" που δεν έχει σχέσιν με το όλον σύστημα και άρα είναι δυνατόν να απορριφθή ή να παραβλεφθή όπως μάς είπε και ο Πάπας Φραγκίσκος!
 
Βοήθειά μας.

 ======
 
 

Παν. Μαρίνης: Η ΜΕΤΕΜΨΥΧΩΣΙΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΚΟΣΜΟΣ!

 
 

Η ΜΕΤΕΜΨΥΧΩΣΙΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΚΟΣΜΟΣ!
------
Στην Μετεμψύχωσιν πιστεύομε και εγώ και εσείς και εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι στην Δύσιν και όλοι οι λαοί της Ανατολής, οι Ινδοί, οι Θιβετανοί, οι Κινέζοι, οι Μογγόλοι, οι Ινδοκινέζοι, οι Ιάπωνες και άλλοι.
Όμως αν τους ερωτήσετε, τί είναι η Μετεμψύχωσις θα σάς απαντήσουν ότι είναι μία δοξασία περί του Επέκεινα!
Ασφαλώς, είναι και αυτό, όμως κυρίως είναι μία δοξασία ερμηνείας του ιδικού μας κόσμου, της πραγματικότητος που ζούμε, και προσανατολισμού προς τους ορθούς νόμους και θεσμούς της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής.
Στις ευρωπαϊκές κοινωνίες των τελευταίων 250 ετών, μπορείτε να πιστεύεται οτιδήποτε θέλετε, να είσθε οπαδός της Μετεμψυχώσεως ή Χριστιανός οπαδός του ενός βίου, όμως η ερμηνεία της ζωής μας, της ψυχολογίας μας και η έμπνευσις περί των αρίστων κοινωνικών θεσμών και περί του αρίστου πολιτεύματος, ακολουθεί πλήρως την δοξασίαν της Αθεΐας που μάς εδίδαξαν ο Ρουσσώ και ο Βολταίρος και κατόπιν ήλθε ως επιστέγασμα ο Μαρξιστικός Μύθος! Ο Χριστιανισμός φυτοζωεί χλευαζόμενος από τους μορφωμένους, Αθέους Μαρξιστές όλους και υποστηριζόμενος από το ένστικτον των ποπολάρων!
Εμείς που πιστεύομε στην Μετεμψύχωσιν και συγχρόνως και φυσικά ότι ο Κόσμος δεν είναι άσκοπον δημιούργημα της τυχαιότητος και του αυτοματισμού αλλά διαθέτει Σκοπόν, Λόγον και Πρόνοιαν, οφείλομε ασφαλώς να δώσωμε την ιδικήν μας ερμηνείαν στα πράγματα!
Μεγάλο το θέμα! Εδώ ας είπωμεν συνοπτικώς ολίγα, παραδειγματικώς!

Δείτε, την ψυχολογία των παιδιών και των ενηλίκων! Πασχίζουν οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι να εξηγήσουν τα φαινόμενα μέσα στον στενό κορσέ του ενός βίου, παραζαλίζονται, κατασκευάζουν θεωρίες, πύργους από παιγνιόχαρτα που θεωρούνται οικοδομήματα αξιοσέβαστα! Διά παράδειγμα, προσπαθούσε ο Φρόϋντ αντιμετωπίζοντας τον "μικρό Χάνς" που είχε φοβίαν των ίππων, προσπαθούσε, κάνοντας και παραπειστικές ερωτήσεις να αποδείξη ότι ο φόβος διά τα άλλογα ήτο μετάθεσις του φόβου διά τον πατέρα! Πόσον ευκολώτερα θα ερμηνεύετο η περίπωσις αν υποθέταμε ότι απλούστατα στον περασμένο του βίου ο "μικρός Χάνς" απεβίωσε όταν έπεσε επάνω του ένα αμάξι!

Οι ισοπεδωτικές σοσιαλιστικές θεωρίες της ισότητος προέρχονται ότι ένα βίο έχομε και είναι δίκαιο νάναι ίδιος γιά όλους, να μην στενοχωρείται ο βλάκας μαθητής όταν βραβεύεται ο έξυπνος και μελετηρός, όπως μάς είπαν οι δύο τελευταίοι υπουργοί Παιδείας, να μην έχει καλύτερες αμοιβές ο επιστήμων από τον εργάτη, όπως στην ΕΣΣΔ του Λένιν και να κάθονται όλοι σε λαϊκά παραπήγματα!
Αντιθέτως, οι πιστεύοντες στην Μετεμψύχωσιν βλέπουν την ανισότητα ως κάτι φυσικόν που τελικά φέρει την ισότητα! Υπάρχουν βίοι που ήμεθα υγιείς, άλλοι που είμεθα ασθενείς, βίοι που αποβιώνομε νέοι και βίοι που μακροημερεύομε, βίοι που έχομε οικονομική άνεσι κι άλλοι που μάς πετσοκόβει την σύνταξι ο κ. Τσακαλώτος, βίοι που έχομε δυνατότητες σπουδών, ταξιδιών και ελευθέρας σκέψεως και άλλοι που ζούμε σε καταπιεστικές κοινωνίες, όπως αυτές του Σιδηρού Παραπετάσματος, συντηρούντες απλώς με δυσχέρειαν την βιολογικήν μας υπόστασίν. Yπάρχουν βίοι που ο στρόβιλος του τυχαίου μάς ανεβάζει στα υψηλά δημόσια αξιώματα, γιά να δοκιμάσουμε εκεί τις δυνατότητές μας, και άλλοι που ήμαστε κοινοί εργαζόμενοι, βίοι που γεννιόμαστε στο παλάτι ενός άρχοντα, του Στάλιν, του Κρούτσεφ ή του Τσαουσέσκου, κι άλλοι που ήμαστε παιδιά της φτωχογειτονιάς! Στο τέλος όμως της σειράς των βίων θα επέλθη η πραγματική ισότης, η ισότης των αναμνήσεων, θα έχομε όλοι ζήσει σχεδόν τα ίδια πράγματα!
Διά τους πιστεύοντας στην Μετεμψύχωσιν ο κάθε βίος έχει έναν σκοπόν, είναι η πορεία της μαθητείας προς την Ανωτέραν συνείδησίν! Διά την ιδικήν μας Κοσμοθέασιν, η ζωή είναι μία δοκιμασία κι ένας θεατρικός ρόλος που ο καθείς ωφείλει να παίξη σωστά! Ο πλούτος κι η φτώχεια υπάρχουν μόνο στην σκηνογραφία της σκηνής και πουθενά αλλού, ζωγραφική στο χαρτόνι! Εσείς θα βγείτε να δοκιμασθείτε στον ρόλον μαχαραγιάς ή στον ρόλον τραπεζοϋπάλληλος ή στον ρόλον πλανόδιος οπωροπώλης και ο σκηνοθέτης σημειώνει την απόδοσί σας, όπως στο μάθημα οδηγήσεως σημειώνει ο δάσκαλος τις αντιδράσεις σας! Ο τρυφηλός βίος του μαχαραγιά ή του υπουργού είναι το σκηνικόν διά τον ρόλον και εδώ όπως στο θέατρον το ενδιαφέρον επικεντρούται στην απόδοσιν του ρόλου υπό του ηθοποιού, είναι αδιάφορον εάν ο ρόλος είναι "ο ταλαίπωρος βιοπαλαιστής" ή "ο πρωθυπουργός στου Μαξίμου", "η πλουσία κληρονόμος" ή "το κορίτσι της φτωχογειτονιάς"! Οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν την Μετεμψύχωσιν κάμνουν ένα τραγικόν λάθος: Πιστεύουν ότι ζωή είναι η σκηνογραφία, το κοστούμι του ρόλου, τα αγαθά που αναφέρονται και συνδέονται συναισθηματικώς με αυτά!
Θα συνεχίσωμε……
 
Παν. Μαρίνης
 23 Μαΐου 2018
 
 

Π. Μαρίνης: ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΩΣΤΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ

 
 
 
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΩΣΤΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ
 ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ
(ώσπου να το εμπεδώσωμε)
------
Εχομε σχηματίσει την ΛΑΘΟΣ αντίληψι ότι Θεία λατρεία σημαίνει τελετές, εορτές, χλαμύδες, ύμνους! Μέγα ΛΑΘΟΣ!
Λατρεύω σημαινει υπηρετώ, δουλεύω για κάποιον. Λατρεύς = ο ημερομίσθιος εργάτης! Θεία λατρεία σημαίνει ότι υπηρετώ την θρησκεία, δουλεύω γιά την θρησκεία!
Η δοξολογία προς τους Θεούς, η εορτή, η εορταστική ατμόσφαιρα είναι καλή, κυρίως διά το ιδικόν μας καλώς έχειν, μας φτιάχνει την διάθεσι και την ψυχή! Η αναπομπή ύμνων έχει το νόημα της παρακλήσεως υπέρ του προσωπικού μας καλώς έχειν. Μην λησμονείτε ότι κάθε ΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ είναι και μία αίτησις, ζητούμε κάτι: π.χ. "Δίδου δ' υγείαν αμεμφή, ειρήνην τε θεάν και πλούτου δόξαν άμεμπτον"! Τούτο είναι θεμιτόν και εντός των ανθρωπίνων πλαισίων. Ομως, εως εκεί!

Η γνήσια Θεία λατρεία είναι άλλη! Είναι η υπηρεσία, η εργασία που παρέχω εγώ υπέρ της θρησκείας μου!

Αυτή η υπηρεσία έχει πολλές πλευρές. αλλά δύο είναι οι κύριες:

1. Εργάζομαι υπέρ των συνανθρώπων μου! Μεταδίδω την αλήθεια της θρησκείας σε άλλους, τους βγάζω από την πλάνη, τους προσηλυτίζω στην αλήθεια, τους σώζω από την τυραννία της αγνωσίας, τους κάμνω Έλληνες το θρήσκευμα.

2. Ακόμη πιό αποτελεσματικό: Εργάζομαι υπέρ της Συλλογικής οντότητος Ελληνική Πατρίδα! Αγωνίζομαι ο Ελληνισμός να αποκτήση την Ελληνική Κοσμοθέασι! Προσπαθώ πάση δυνάμει, η Ελλάς, το Κράτος των Ελλήνων δηλαδή, να γίνη και το Κράτος της Ελληνικής Κοσμοθεάσεως, να παύση να διοικείται με βάση τις αρχές της Νεωτερικότητος, του Φιλελευθερισμού ή του Μαρξισμού, αλλά να αποτελούν οδηγό του οι αρχές της Ελληνικής Θρησκείας!
ΕΔΩ ας τονίσωμε κατηγορηματικώς ότι η ελληνική μας Θρησκεία ΔΕΝ είναι θρησκεία ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ, δεν κερδίζεις με το κάθεσαι σε μοναστήρι ή στην έρημο! Πάνω από ενα επίπεδο εξελίσσεσαι ΜΟΝΟΝ με την κοινωνική υπηρεσία! Οίκοθεν νοείται ότι προϋποτίθεται η ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ της πίστεώς σου!

ΟΜΩΣ

 Ολα αυτά δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν, οπως έδειξε και η παρελθούσα 15ετία, εφόσον δεν ήμεθα Θρησκεία ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ μέσα στα νόμιμα πλαίσια της Πολιτείας!
Σε όσους ομιλείς έχουν την απορία, διατί δεν είσαι νόμιμος αλλά είσαι παρακατιανός, περιθωριακός! Προσπαθείς να εξηγήσης ότι σε κυνηγάει η Εκκλησία όμως αυτό αντιμετωπίζεται με δυσπιστία! Πρέπει συνεχώς να παλεύεις με την λάσπη, "ειδωλολάτρης", "γραφικός". Όταν άρχισα να μιλάω με δημοσιογράφους είχα να παλέψω και με το "σατανολάτρης"! Οι ανθρωποι μας φανταζονται ως περίεργους και περιθωριακούς και με το δίκιο τους κι έχω ζήσει την αντίδρασι των οικογενειών των φίλων μας!
Ασφαλώς δε, όταν είσαι διωκόμενος και υπό απειλήν δεν είναι δυνατόν να συζητήσης για να επιβάλλης τις απόψεις της Ελληνικής Θρησκείας στην Πολιτεία! Είδες γιατί το ΚΚΕ και το ΚΚΕ Εσωτερικού (νυν ΣΥΡΙΖΑ) παλεψε με νύχια και με δόντια να γίνη νόμιμο; Νάτο τώρα! Εγινε κυβέρνησι και επέβαλε τον Μαρξισμό ως την ιδεολογία του Κράτους!

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΩΣ

 ΣΗΜΕΡΑ, ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, όποιος πιστεύει στην Ελληνική Θρησκεία και θέλει να δουλέψη γιά αυτήν και να λάβη πλουσίαν αντιμισθίαν εις τον Ουρανόν ένα έχει να πράξη: ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΝ ΜΑΣ!
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΘΗ ΘΕΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑ!!

Παναγιώτης Μαρίνης

Μεταθανατια ζωη: Η πλατωνικη θεωρια

 
 
 
Μεταθανατια ζωη: Η πλατωνικη θεωρια
 
Ο Πλάτωνας πίστευε ότι η ψυχή είναι αθάνατη. Η μία απόδειξη της αθανασίας της ψυχής στηρίζεται στον ισχυρισμό ότι η ψυχή συγγενεύει με τις ιδέες. Ιδέες και ψυχή ανταποκρίνονται το ένα στο άλλο. Άρα η ψυχή συγγενεύει με το θείο, το αθάνατο, το αόρατο, ενώ το σώμα συγγενεύει με το γήινο, το ορατό και το φθαρτό. Συνάμα η ψυχή είναι προορισμένη να άρχει, ενώ το σώμα είναι προορισμένο να υπακούει και να υπηρετεί. Η άλλη απόδειξη στηρίζεται στην προϋπόθεση ότι ο κόσμος όπως τον γνωρίζουμε συνίσταται από αντιθέσεις και ότι η μία αντίθεση προκύπτει από την άλλη. Για παράδειγμα, το μεγαλύτερο γίνεται από το μικρότερο, το ασθενέστερο από το ισχυρότερο και τανάπαλιν. Έτσι και η ζωή με τον θάνατο είναι αντίθετα. Και αφού από την ζωή προκύπτει ο θάνατος θα πρέπει να δεχτούμε και ότι από τον θάνατο προκύπτει ζωή.
 
 

Επίτρεψον Θεοίσιν.

 
Νέμεσις.
 
Επίτρεψον Θεοίσιν.

(Σ. Αλκαίος Χ. 16.06.2018)
 
 {ΧΟ.} Τελοῦσ' ἀραί· ζῶσιν οἱ γᾶς ὑπαὶ κείμενοι·
παλίρρυτον γὰρ αἷμ' ὑπεξαιροῦσι τῶν
κτανόντων οἱ πάλαι θανόντες.
Σοφοκλής , Ηλέκτρα. 1420- 1421
(Οι κατάρες εκπληρώνονται, οι νεκροί ζωντανεύουν,
των φονιάδων το αίμα ποτάμι, οι νεκροί το πληρώνονται)

Είναι καιρός που ο λαός
πλέον δεν τους πιστεύει,
τους ρήτορες, τους σοφιστές
και τους πολιτικούς μας.
 
Ο ένας μπήκε στα κοινά,
με τρύπια τα σανδάλια
και τώρα τον εβλέπουμε
με Περσικό παλάτι.
 
Με τον καιρό γνωρίστηκαν
και συγγενείς εγίναν
κι είναι μια κλίκα σιδηρά
που όλα τα ορίζει.
 
Τους νόμους τους αλλάξανε
σαν νάταν πανωφόρια
και τους εχθρούς τους
μυστικά, κρυφά δολοφονούνε.
 
Με δίχτυ σαν του Ήφαιστου
που έδεσε τον Άρη,
τον Δήμο μας εκλείσανε
σ’ αόρατα δεσμά.
 
Μ’ αυτό που τώρα προσπαθούν
για νόμο να περάσουν,
το βλέπει κι εξεγείρεται
όποιος τον νου του έχει.
 
Να δώσουν αποφάσισαν,
πόλεις στον μέγα Πέρση,
Όλυνθο και Ποτίδαια
και τις εννιά οδούς.
 
Κι από το βήμα θορυβούν,
μας λένε πως δεν πρέπει,
γι’ ασήμαντα πολίσματα
οι νέοι να πεθαίνουν.
 
Μα ο λαός οργίστηκε,
άλλο δεν τους αντέχει
και η οργή ξεχείλισε,
εβγήκε εις τους δρόμους.
 
Με θάρρος εζητήσανε
τον Φίλωνα στην πόλη,
να φέρει σε ημίονο
απ’ το μικρό χωράφι,
όλης της γης τα κώνεια
το Δήμο ν’ απαλλάξει,
απ’ τους αθλίους έμπορους
κι από τους τοκογλύφους.
 
Όλα αυτά τα κνώδαλα,
που μας εταπεινώσαν
και να μην γίνουμε ξανά,
σάρκες κενές φρενών.
 
 
 

Friday, June 15, 2018

Διαδήλωση για την Μακεδονία στο άγαλμα του Φιλίππου στις 15.06.2018

 
 

ΒΕΡΓΙΝΑ Ο ΝΕΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ

 
 
 

Thomas Sowell: Οι Αφρικανοί υποδούλωναν άλλους Αφρικανούς...

 

«Οι μαύροι δεν ήταν υποδουλωμένοι επειδή ήταν μαύροι αλλά επειδή ήταν διαθέσιμοι. Η δουλεία υπήρχε στον κόσμο για χιλιάδες χρόνια. Οι λευκοί υποδούλωναν άλλους λευκούς στην Ευρώπη εδώ και αιώνες προτού φτάσει ο πρώτος μαύρος στο δυτικό ημισφαίριο. Οι Ασιάτες υποδούλωναν Ευρωπαίους. Οι Ασιάτες υποδούλωναν άλλους Ασιάτες. Οι Αφρικανοί υποδούλωναν άλλους Αφρικανούς, και ακόμη και σήμερα στη Βόρεια Αφρική, οι μαύροι συνεχίζουν να υποδουλώνουν μαύρους ».
 
Thomas Sowell

"Blacks were not enslaved because they were black but because they were available. Slavery has existed in the world for thousands of years. Whites enslaved other whites in Europe for centuries before the first black was brought to the Western hemisphere. Asians enslaved Europeans. Asians enslaved other Asians. Africans enslaved other Africans, and indeed even today in North Africa, blacks continue to enslave blacks."
 
Thomas Sowell
 
 

ΣΤΟ ΠΙΣΟΔΕΡΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 
 
ΣΤΟ ΠΙΣΟΔΕΡΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
 
14/06/2018, 19:46 | από Voria.gr
 
Η Επιτροπή Αγώνα για την ελληνικότητα της Μακεδονίας καλεί τους Έλληνες της Βόρειας Ελλάδας να βρίσκονται στο Πισοδέρι στις 11 το πρωί.
Ραντεβού για την Κυριακή 17 Ιουνίου στo Πισοδέρι δίνει τελικά η Επιτροπή Αγώνα για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας για τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της συμφωνίας Τσίπρα - Ζάεφ  στο Σκοπιανό.
«Εν όψει της προαναγγελθείσας υπογραφής της κατάπτυστης συμφωνίας από τους πρωθυπουργούς της Ελλάδας και των Σκοπίων η Επιτροπή Αγώνα για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας καλεί όλους τους Έλληνες της Βόρειας Ελλάδας να μεταβούν την Κυριακή 17 Ιουνίου, στις 11:00 π.μ. στο χιονοδρομικό κέντρο Βίγλας – Πισοδερίου, προκειμένου να διατρανώσουν την αντίθεσή τους στο ξεπούλημα της Μακεδονίας» αναφέρει σχετική ανακοίνωση.
Να σημειωθεί ότι αρχικά είχαν ανακοινωθεί ως τόπος συγκέντρωσης οι Πρέσπες αλλά τελικά προτιμήθηκε το Πισοδέρι διότι υπάρχει μία στοιχειώδης υποδομή για την εξυπηρέτηση του κόσμου.
Μάλιστα ήδη έχουν ναυλωθεί λεωφορεία για τη μετάβαση όσων επιθυμούν να παρευρεθούν στη διαδήλωση, με σημείο και ώρα αναχώρησης την οδό Εγνατίας 76 στις 07.30, ενώ η τιμή εισιτηρίου ανέρχεται στα 10 ευρώ.
Για κράτηση θέσεων στα λεωφορεία η Επιτροπή Αγώνα ενημερώνει τους πολίτες να καλούν στο 2310 244 400.
Σημειώνεται πως μετά την εξέταση της πρότασης μομφής από τη Βουλή το Σάββατο, ο Έλληνας πρωθυπουργός με τον ομόλογό του των Σκοπίων θα υπογράψουν τη συμφωνία, μάλλον την Κυριακή, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σε χωριό περιοχή Πρεσπών, χωρίς να αποκλείεται οι υπογραφές να πέσουν τη Δευτέρα.
«Ο κρυπτόμενος Έλληνας πρωθυπουργός, φοβούμενος την οργή των Ελλήνων πολιτών, δεν τολμά να ανακοινώσει την ημέρα και την ώρα που θα προβεί στην ανίερη πράξη της υπογραφής της προδοτικής συμφωνίας. Εμείς θα είμαστε εκεί, στα ποτισμένα από το αίμα των ηρώων χώματα της Μακεδονίκης γης, για να φωνάξουμε πως η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική»
καταλήγει η ανακοίνωση της Επιτροπής Αγώνα.
 
 
 

Αντίοχος Γ' ο Μέγας, και Διοκλητιανός - δύο μεγάλες προσωπικότητες

 
 
Αντίοχος Γ' ο Μέγας, και Διοκλητιανός - δύο μεγάλες προσωπικότητες
 
Αντίοχος Γ' ο Μέγας, και Διοκλητιανός. Δύο υποτιμημένες προσωπικότητες από τους σύγχρονους αίλλυνες.

Ένας Έλλην και ένας Ρωμαίος, οι οποίοι δεν τιμώνται όπως τους αρμόζει.

Ίσως επειδή ο πρώτος κατέστειλε την ιουδαϊκή ανταρσία, και ο δεύτερος εξαπέλυσε διωγμούς κατά του χριστιανισμού και του μανιχαΐσμού.

Η χορωδία των ηττοπαθών και των μονίμως κλαυθμηριζόντων αρέσκεται στο να μνημονεύει ετησίως τον Ιουλιανό, αλλά ποτέ τον Διοκλητιανό. Είναι προφανές ότι τους αρέσει περισσότερο η ήττα παρά η νίκη εναντίον του προαιώνιου εχθρού.

Επίσης φαίνεται να τους αρέσει περισσότερο η δυναστεία των Αντωνίνων παρά η δυναστεία των Σελευκιδών. Η διαφορά δεν είναι θέμα γούστου, είναι ζήτημα αξιακού συστήματος.
 
Προτιμούμε την δόλια νίκη από την άδολη ήττα. Προτιμούμε την ηγεμονία από την δουλεία. Προτιμούμε το Ελληνικό Ιmperium από το Ρωμαϊκό Imperium.
 
 
 

Συλλαλητήριο στις Πρέσπες για την εκχώρηση του ονόματος της Μακεδονίας

 

Συλλαλητήριο στις Πρέσπες για την εκχώρηση του ονόματος της Μακεδονίας

 Μακεδονια
Παναγιώτης Σαββίδης
12/06/2018, 14:47 32

Φορείς Μακεδόνων Ελλάδας και εξωτερικού οργανώνονται, προκειμένου να στείλουν μήνυμα στην ελληνική κυβέρνηση και να διαμαρτυρηθούν για την εκχώρηση της ονομασίας “Μακεδονία” στους γείτονες, αλλά και την ταυτόχρονη αναγνώριση εθνικότητας και "μακεδονικής" γλώσσας
Κινητοποιήσεις και συλλαλητήριο στις Πρέσπες, όπου αναμένεται το Σάββατο 16/6/2018 να υπογραφεί η συμφωνία Τσίπρα – Ζάεφ για το ονοματολογικό των Σκοπίων, ετοιμάζουν η «Επιτροπή Αγώνα για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας», με την υποστήριξη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων και των Παμμακεδονικών Ενώσεων Υφηλίου.
Ενόψει της τελικής συμφωνίας που φαίνεται πως έχει “κλειδώσει” ανάμεσα σε Αθήνα και Σκόπια, οι φορείς Μακεδόνων Ελλάδας και εξωτερικού οργανώνονται, προκειμένου να στείλουν -για μία ακόμη φορά- μήνυμα στην ελληνική κυβέρνηση και να διαμαρτυρηθούν για την εκχώρηση της ονομασίας “Μακεδονία” στους γείτονες, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα εθνικότητα και γλώσσα “μακεδονική”.
 
Ο κ. Κοτζιάς είχε δηλώσει πως ονειρεύεται την υπογραφή της συμφωνίας σε ένα σημείο στα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών, με μια ωραία γιορτή. Χιλιάδες γνήσιοι Μακεδόνες, με παραδοσιακές στολές απ' ολόκληρη την Μακεδονία, θα είμαστε εκεί στις Πρέσπες για να “γιορτάσουμε” με τους κ.κ. Τσίπρα και Κοτζιά. Έτσι θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τους γνήσιους Μακεδόνες, που χωρίς καμία αίσθηση ντροπής διαπραγματεύονται την ιστορία και τον πολιτισμό τους” λέει στο protothema.gr ο κ.Γιώργος Τάτσιος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μακεδονικών Συλλόγων, που πρόσφατα κατέθεσε μήνυση κατά του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, για εσχάτη προδοσία.
 
“Η κυβέρνηση επιδεικτικά αγνοεί και περιφρονεί την βούληση του Ελληνικού Λαού στο Σκοπιανό ζήτημα, που είναι αμετακίνητη, και η οποία ΠΟΤΕ να μην παραχωρηθεί το όνομα της Μακεδονίας με κανέναν όρο. Αντιλαμβανόμενοι απολύτως το ιστορικό βάρος της ευθύνης αποτροπής της απόλυτης καταστροφής της Ελλάδας, και αναλαμβάνοντας την ευθύνη αυτή προς πάσα κατεύθυνση, ενημερώνουμε και ζητούμε επίταση της προσοχής του Ελληνικού Λαού στα γεγονότα που αφορούν το όνομα της Μακεδονίας. Να γνωρίζουν αυτοί που διαπράττουν τις πράξεις της εσχάτης προδοσίας ( με σφετερισμό του κρατικού τους αξιώματος η πρόσκαιρη ή διαρκής αλλοίωση του δημοκρατικού πολιτεύματος και η πρόσκαιρη ή διαρκής αλλοίωση της θεμελιώδους αρχής της λαϊκής κυριαρχίας και της από τον λαό εκπήγασης όλων των εξουσιών, υπέρ αυτού και του έθνους), και της άμεσης συνέργειας σε επιβουλή εδαφικής ακεραιότητας, ότι θα διωχθούν δικαστικά για τις πράξεις τους οποτεδήποτε κι αν αυτό καταστεί εφικτό, οπουδήποτε στον κόσμο και αν βρεθούν, οπουδήποτε και αν ζητήσουν καταφύγιο. Και θα εφαρμοστούν τα νόμιμα” αναφέρει τελευταία ανακοίνωση της «Επιτροπή Αγώνα για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας»,
 
 
 

Μαύρα φίδια για το χρέος

 
 
 
Μαύρα φίδια για το χρέος
 
Οι σημερινές πληροφορίες (από σοβαρές ανταποκρίσεις εφημερίδων και ειδησεογραφικά πρακτορεία) σχετικά με το τι μπορούμε να περιμένουμε την 21 Ιουνίου (ή 12 Ιουλίου) είναι:
1. Επιμήκυνση κατά 3 τουλάχιστον χρόνια και μείωση επιτοκίου των δανείων EFSF του δευτέρου μνημονίου.
2. Επιστροφή €5 δισ από τα κέρδη ομολόγων που διακρατούν η ΕΚΤ και οι κεντρικές τράπεζες.
3. Χρήση €15 δισ από τα αδιάθετα υπόλοιπα του μνημονίου Τσίπρα για ενίσχυση της μεταμνημονιακής θέσης της Ελλάδας.
Πριν καταλήξουμε στην αξιολόγηση των μέτρων, ας δούμε την κατάσταση ως έχει σήμερα:
Α. Τα έτη 2023, 2024, 2026 (για κάποιο λόγο το 2012 πήδηξαν το 2025) πρέπει να πληρωθούν €13-€14 δισ των τόκων της δεκαετούς περιόδου χάριτος. Αυτά τα χρήματα ήταν μέρος των ρυθμίσεων που προβλέπονταν στο "γαλλικό κλειδί" κατά την Handelsblatt στις αρχές Απριλίου. Δεν γίνεται κουβέντα από κανέναν γι' αυτήν την υποχρέωση - δεν αναφέρεται καν ως αντικείμενο ρύθμισης.
Β. Το 2023 αρχίζουν οι πληρωμές των δανείων EFSF.
Γ. Στο μεσοπρόθεσμο δεν προβλέπεται εξωτερικός δανεισμός (αγορές ή από οπουδήποτε αλλού) μέχρι και το 2021. [Η μείωση του χρέους είναι ίση με το σύνολο των υποχρεώσεων χρεολυσίων, άρα η εξόφλησή τους θα γίνεται με ήδη διαθέσιμα χρήματα ή "εξ ιδίων"]. Για το 2022 προβλέπεται εξωτερικός δανεισμός €14 δισ [χρεολύσια €9 δισ και αύξηση χρέους μετά την εξόφλησή τους €5 δισ]
Δ. Από το σύνολο των υποχρεώσεων χρεολυσίων μεταξύ 20/8/2018 και 31/12/2022, τα €14.5 δισ πηγαίνουν σε δάνεια ΔΝΤ και διακρατικά του πρώτου μνημονίου (GLF).
 
Ας δούμε τι κάνουν τα μέτρα που μεταδίδουν οι πάντες:

1. Τα €15 δισ των αδιάθετων υπολοίπων του μνημονίου Τσίπρα, αγοράζοντας τα δάνεια ΔΝΤ και GLF, κάνουν το μαξιλάρι των €20 δισ να αντέχει μέχρι το 2021-22 (αντί μέχρι 2019 που προβλέπει ως και η φίλη Κομισιόν).
2. Η επιμήκυνση τριετίας ή πενταετίας των δανείων EFSF και η μείωση των επιτοκίων τους, αποσυμφορίζει την περίοδο 2023-26, χωρίς ρύθμιση για τους τόκους της περιόδου χάριτος.
3. Τα €5 δισ των επιστροφών ομολόγων είναι μπαλλαντέρ ή το καρότο που συνοδεύει το μαστίγιο.
Δηλαδή, δεν πρόκειται περί ρυθμίσεων του χρέους, αλλά για τη δημιουργία ενός πλαισίου εντός του οποίου η Ελλάδα, εάν παράγει ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ πρωτογενή πλεονάσματα, θα υπάρχει - αποκλίνουσα βεβαίως - στην Ευρωζώνη μέχρι το 2026. 

Το 3.5% μέχρι το 2022 καλύπτει την εξυπηρέτηση του χρέους (τόκους). Μετά το 2022 η ανάγκη σε πλεονάσματα θα εξαρτηθεί από το κατά πόσον και σε ποιά έκταση θα έχουμε αποκτήσει πρόσβαση στις αγορές χρέους. Τα οποία πλεονάσματα βεβαίως θα φρενάρουν την ανάπτυξη. έχουμε μπροστά μας μια κολασμένη δεκαετία, με όποια κυβέρνηση δεμένη χειροπόδαρα.
 
Η πικρία που βγαίνει είναι αναπόφευκτη.

1.Οι επιστροφές κερδών ομολόγων ήταν μέτρο που είχε κερδηθεί από τους Βενιζέλο-Στουρνάρα την 21/2/2012 και 27/11/2012, εισπράχθηκαν κάπου €5 δισ μέχρι τέλους 2014, οι Τσίπρας-Βαρουφάκης απεμπόλησαν €3.5 δισ έτοιμα προς εκταμίευση και άλλα τόσα από τον Ιούνιο 2015 μέχρι Δεκέμβριο 2016. Σήμερα, το μέτρο για το οποίο οι στουρναροβενιζέλοι είχαν φτύσει το γάλα της μάνας τους, έρχεται για να βάλει γραβάτα ο Τσίπρας.
2. Υποτίθεται πως τα μέτρα ρύθμισης χρέους που σπρώχνει το ΔΝΤ και δεν γίνονται δεκτά, θα μείωναν το χρέος του 2060 κατά €100 δισ. Σε παρούσα αξία (με το προφίλ επιτοκίων των DSA) λιγότερα από €20 δισ. Λιγότερα από το όφελος της ανταλλαγής ομολόγων του Δεκεμβρίου 2012! Λιγότερα από τα μισά από την ήδη "λογιστικοποιημένη" ζημία για το δημόσιο από την αγωνιστική διαπραγμάτευση. Ας μην βάλουμε τη ζημία ιδιωτών, το κόστος των capital control, την απώλεια ΑΕΠ, τα αχρείαστα μέτρα.
 
Τα δίδακτρα που θα πληρώνουν ως και τα δισέγγονά μας για το μάθημα που αρνούμαστε πεισματικά να μάθουμε, είναι πολύ ακριβά.ΑΦΗΓΗΣΗ ΛΑΪΚΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

 
 
ΑΦΗΓΗΣΗ ΛΑΪΚΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Υ Δ Ρ Ι Α ΄Ιδρυμα Πολιτισμού 
  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σαν πέσει η νύχτα, τα φώτα μικραίνουν κι οι άνθρωποι ησυχάζουν.
Έρχονται τότε αθόρυβα οι παραμυθάδες για να παρηγορήσουν τις ψυχές και να σπείρουν όνειρα...
Αν θέλετε να μάθετε πώς ήρθαν οι ιστορίες στον κόσμο, ν’ ακούσετε πράγματα θαυμαστά
και τραγούδια μοναδικά, ελάτε και, σαν πέσει η νύχτα, θα ταξιδέψουμε μαζί στον κόσμο.

Το Ίδρυμα Πολιτισμού “ΥΔΡΙΑ” σας προσκαλεί σε μια παράσταση αφήγησης λαϊκών παραμυθιών
για ενήλικες με ζωντανή μουσική, η οποία θα αποτελέσει και την αποχαιρετιστήρια εκδήλωσή του
για την τρέχουσα πολιτιστική περίοδο.
 
Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 στις 8.30 το βράδυ

Αφήγηση-τραγούδι: Στέλλα Τσίγγου
Κιθάρα-τραγούδι: Ανδρέας Ζωγόγιαννης

Ίδρυμα Πολιτισμού “ΥΔΡΙΑ”, Παπαμάρκου 28,
Πλατεία Άθωνος, Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310221289

Συλλαλητήριο το Σάββατο στις Πρέσπες

 

Συλλαλητήριο το Σάββατο στις Πρέσπες
dailythεss

Η Επιτροπή Αγώνα για την ελληνικότητα της Μακεδονίας επανέρχεται με νέο συλλαλητήριο, στις Πρέσπες αυτή τη φορά, το προσεχές Σάββατο 16 Ιουνίου -ημέρα κατά την οποία εκτιμάται ότι θα υπογραφεί η συμφωνία για το ονοματολογικό από τους πρωθυπουργούς Ελλάδας και ΠΓΔΜ. Στόχος των διοργανωτών, όπως αναφέρουν μέσω του Facebook, είναι να συγκεντρωθεί κόσμος απ’ όλη την Ελλάδα στο μέρος όπου θα διεξαχθεί η συνάντηση Τσίπρα – Ζάεφ.
«Η κυβέρνηση επιδεικτικά αγνοεί και περιφρονεί τη βούληση του Ελληνικού Λαού στο Σκοπιανό ζήτημα, που είναι αμετακίνητη, ΠΟΤΕ να μην παραχωρηθεί το όνομα της Μακεδονίας με κανέναν όρο. Αντιλαμβανόμενοι απολύτως το ιστορικό βάρος της ευθύνης αποτροπής της απόλυτης καταστροφής της Ελλάδας και αναλαμβάνοντας την ευθύνη αυτή προς πάσα κατεύθυνση, ενημερώνουμε και ζητούμε επίταση της προσοχής του Ελληνικού Λαού στα γεγονότα που αφορούν το όνομα της Μακεδονίας».
Οι διοργανωτές, που άλλωστε πρόσφατα κατέθεσαν μήνυση για εσχάτη προδοσία κατά του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά, προειδοποιούν μάλιστα: «Να γνωρίζουν αυτοί που διαπράττουν τις πράξεις της εσχάτης προδοσίας και της άμεσης συνέργειας σε επιβουλή εδαφικής ακεραιότητας, ότι θα διωχθούν δικαστικά για τις πράξεις τους οποτεδήποτε κι αν αυτό καταστεί εφικτό, οπουδήποτε στον κόσμο και αν βρεθούν, οπουδήποτε και αν ζητήσουν καταφύγιο. Και θα εφαρμοστούν τα νόμιμα».
 
 

“Όλοι στις Πρέσπες για την Μακεδονία”, λέει η επιτροπή αγώνα

 
 
 
“Όλοι στις Πρέσπες για την Μακεδονία”,
λέει η επιτροπή αγώνα
 

Η Επιτροπή Αγώνα για την ελληνικότητα της Μακεδονίας καλεί τους Έλληνες της Βόρειας Ελλάδας να βρίσκονται στις Πρέσπες στις 11 το πρωί.
Ραντεβού για την Κυριακή 17 Ιουνίου στις Πρέσπες δίνει τελικά η Επιτροπή Αγώνα για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας για τη συγκεντρωση διαμαρτυρίας κατά της συμφωνίας Τσίπρα – Ζάεφ  στο Σκοπιανό.
«Η Επιτροπή Αγώνα για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας καλεί τους Έλληνες της Βόρειας Ελλάδας να βρεθούν στις Πρέσπες το πρωί της Κυριακής 17 Ιουνίου, στις 11:00, για να διαδηλώσουν κατά της υπογραφής συμφωνίας από τους πρωθυπουργούς της Ελλάδας και των Σκοπίων» αναφέρεται σχετικά.

Μάλιστα ήδη έχουν ναυλωθεί λεωφορεία για τη μετάβαση όσων επιθυμούν να παρευρεθούν στις Πρέσπες, με σημείο και ώρα αναχώρησης την οδό Εγνατίας 76 στις 07.30, ενώ η τιμή εισιτηρίου ανέρχεται στα 10 ευρώ.
 
Για κράτηση θέσεων στα λεωφορεία η Επιτροπή Αγώνα ενημερώνει τους πολίτες να καλούν στο 2310 244400.
 
 

Συλλαλητήριο στις Πρέσπες για το Σκοπιανό

 
 
 
Συλλαλητήριο στις Πρέσπες για το Σκοπιανό
Ποια «σημαδιακή ημέρα» θα γίνει η συγκέντρωση που οργανώνουν πολιτιστικοί σύλλογοι.
 
Νέο συλλαλητήριο για το Σκοπιανό ετοιμάζουν Πολιτιστικοί Σύλλογοι της Μακεδονίας και δη στις Πρέσπες, την ημέρα υπογραφής της -κατά πολλούς δεδομένης - συμφωνίας από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Ζόραν Ζάεφ.
Στόχος των διοργανωτών είναι να συγκεντρωθεί κόσμος από όλη την Ελλάδα, με τον Πρόεδρο των Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδονίας, Γιώργο Τάτσιο, να λέει στον ΣΚΑΙ "όπου θα ανακοινωθεί το προσύμφωνο, θα είμαστε όλοι εκεί είτε Πρέσπες είτε οπουδήποτε αλλού".
Σύμφωνα με πληροφορίες, αν το σημερινό τηλεφώνημα Τσίπρα – Ζάεφ "κλειδώσει" την συμφωνία, οι δυο Πρωθυπουργοί θα έχουν συνάντηση για την υπογραφή συμφωνίας μέσα στο Σαββατοκύριακο, πιθανότατα στις Πρέσπες.
Εκεί, σε τέτοιο ενδεχόμενο, θα γίνει και το επόμενο συλλαλητήριο, δεδομένου ότι, όπως τόνισε ο κ. Τάτσιος "θα είμαστε όλοι στις Πρέσπες, δεν είναι δυνατό να παίζεται η τύχη της Μακεδονίας και να λείπει ο λαός από τις εξελίξεις"
 
 

Μίκης Θεοδωράκης σε Τσίπρα: Σου υπενθυμίζω ότι θα πρέπει να ανησυχείς

 
 

Μίκης Θεοδωράκης σε Τσίπρα: Σου υπενθυμίζω ότι θα πρέπει να ανησυχείς

 Πολιτική© www.cnn.gr
 
Πολιτική Απάντηση στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος στην τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη στην ΕΡΤ για το Σκοπιανό είχε πει ότι αγαπάει τον Μίκη Θεοδωράκη αλλά διαφωνεί με τη λογική του, δίνει ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης.
Στο σύντομο κείμενο που ανήρτησε στην ιστοσελίδα του, ο Μίκης Θεωδοράκης αφού υπενθυμίζει στον Αλέξη Τσίπρα ότι «κάποτε πίστευες και διαδήλωνες με το "Κάτω οι δολοφόνοι των Λαών"», τον καλεί να αναρωτηθεί «τι σου λέει άραγε η Λογική σου, όταν όλοι αυτοί σε συγχαίρουν».
Παράλληλα, ρωτά τον πρωθυπουργό «ποιο είναι το κακό που έκανες για να σε επαινούν ομαδικώς με τόσο μεγάλη θέρμη;».
 
Ολόκληρο το κείμενο του Μίκη Θεοδωράκη

Προς τον Εξοχώτατο Πρωθυπουργό της Ελλάδας
Αγαπητέ Αλέξη,
Η αγάπη - αγάπη και η Λογική - Λογική.
Κάποτε πίστευες και διαδήλωνες με το «Κάτω οι δολοφόνοι των Λαών». Τι σου λέει άραγε η Λογική σου, όταν όλοι αυτοί σε συγχαίρουν;  
Ποιο είναι το κακό που έκανες για να σε επαινούν ομαδικώς με τόσο μεγάλη θέρμη;
Εγώ δεν κάνω τίποτα άλλο από το να σου υπενθυμίζω ότι θα πρέπει να ανησυχείς.
Αυτή είναι η Λογική της δικής μου αγάπης.
Σε χαιρετώ,
Μίκης
Αθήνα, 14.6.2018
 
 

Thursday, June 14, 2018

Όταν η φεμινιστική ηλιθιότης συναντά τον εαυτό της!

 

Ζωγράφησαν έναν χάρτη κατά πως τους βόλευε

 

 
ΤΟ ΑΛΛΟΘΙ ΤΟΥ ΨΕΥΤΟΧΑΡΤΗ
 
Αν πρέπει να δικαιολογηθούν τα αδικαιολόγητα, τότε θα ακούγονται ότι ακούγεται δυο μέρες τώρα. Σκέτη αηδία. Απώτερος σκοπός η άμβλυνση των εντυπώσεων, με κεντρικό επιχείρημα έναν χάρτη απάτη που συνέταξαν οι Σκοπιανοί! Αυτοί βέβαια τον ζωγράφησαν κατά πως τους βόλευε και καλά έκαναν. Αυτό όμως, από να τον υιοθετήσουμε εμείς, απέχει πολύ Από αυτόν τον χάρτη προκύπτει το 53% των Μακεδονικών εδαφών στην Ελλάδα. Ο χάρτης όμως είναι πλαστός και δεν επιτρέπεται να τον επικαλούνται κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Και καλά που οι Σκοπιανοί έβαλαν φραγμό στα βόρεια του χάρτη, γιατί αλλιώς το 53% θα ήταν πολύ μικρότερο!
Ο μοναδικός αντίλογος που με επιχειρήματα αποδεικνύει την πλαστότητα του χάρτη, προέρχεται από έναν νομισματολόγο, που κανένας από αυτούς δεν θέλει να ξέρει. Είναι προφανές, ότι μοναδικός λόγος γι αυτό, είναι η διαφορά του καθαρού από το ακάθαρτο. Για τους περισσότερους από αυτούς το καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω κάποιους, που υποτίθεται μαχόμαστε στον ίδιο στόχο. Κύρια αναφέρομαι στην Παμμακεδονική των ΗΠΑ, στους οποίους από τριετίας απέστειλα αυτά τα επιχειρήματα. Τι συμβαίνει εκεί κυρίες και κύριοι; Άμα είναι να δουλέψετε στη σωστή κατεύθυνση, παθαίνετε αλλεργία; Με τη σιχασιά που αισθάνομαι, δεν θέλω να ανοίξω το στόμα μου.
 
Asterios Tsintsifos
 
 

Πῶς ἡ Ἐπιστήμη ἐκμηδενίστηκε ἀπὸ τον Χριστιανισμό.

 
 
Ἡ χριστιανικὴ ἀντίληψη γιὰ τὸν Κόσμο ἀποτυπώνεται καθαρὰ στὸ ἔργο τοῦ μοναχοῦ Κοσμᾶ τοῦ Ἰνδικοπλεύστη (στ΄ αἰ. μ.Χ.), «Χριστιανικὴ Τοπογραφία»:
 
Ἡ Γῆ, κατασκευασμένη ὅπως ἡ Κιβωτὸς τῆς Διαθήκης, «κολυμπάει» μέσα σὲ ἕναν τετράγωνο ὠκεανό. Ἀπὸ τὶς τέσσερις πλευρές της ἐκτείνονται πρὸς τὸν οὐρανὸ τέσσερις τοῖχοι ἔτσι, ὥστε τὸ ὅλο οἰκοδόμημα νὰ μοιάζῃ σὰ θόλος. Ὁ κόσμος χωρίζεται σὲ δύο χώρους: Τὸ ἰσόγειο, ὅπου κατοικοῦν οἱ ἄνθρωποι καὶ ἔχει σὰν πάτωμα τὴ Γῆ καὶ σὰν στέγη τὸν οὐρανὸ καὶ τὸν ἐπάνω ὄροφο (τὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν), ὅπου κατοικοῦν ὁ θεός, ὁ Χριστὸς καὶ οἱ ἄγγελοι, μὲ πάτωμα τὸν οὐρανὸ καὶ σκεπὴ τὸ στερέωμα. Μάλιστα ἔχει κι ἐκεῖνος ὁ χῶρος τοίχους καὶ καμαροειδῆ στέγη!
 
(Βλ. «Ἡ περιπέτεια τῆς Ἀστρονομίας. Πῶς ἡ Ἐπιστήμη ἐκμηδενίστηκε ἀπὸ τὸ δόγμα», «Δ», τ. 266.)
 
 

«Θαῦμα, θαῦμα!»

 
 
«Θαῦμα, θαῦμα!»

Ὁ «Βαγγέλης»  εἶχε μία σλαϊτσιέρα καὶ –πῶς τοῦ ’ρθε μιὰ βραδιά;– ἔρριξε στὸν τοῖχο τῆς πολυ κα τοι κί ας ἀπέναντι, δίπλα στὸ τσοντάδικο (θερινὸ κινηματογράφο στὴν Πατησίων), τὴν φωτὸ τῆς Μεγαλόχαρης. Ποῦ νὰ
τὸ φανταστῇς; Βγῆκαν ἔξω ἀπ’ τ’ αὐτοκίνητα, κατεβήκανε ἀπ’ τὰ λεωφορεῖα κι ἄρχισαν νὰ σταυροκοπιοῦνται: «Θαῦμα, θαῦμα!». Τὴν ἑπομένη τὸ πρωὶ ἦρθε ἕνας παπᾶς κι ἔκανε λειτουργία. Γιὰ μέρες ἄναβαν καντήλια στὸν τοῖχο δίπλα στὸ τσοντάδικο...
 
(Α. Ρουμελιώτης, ἐφημ.
«Ἐλευθεροτυπία», 12.04.08.)
 
 

Μερικοὶ ἀπὸ τοὺς χαρακτηρισμούς σε ἐπισκόπους, κοτσαμπάσηδες καὶ φαναριῶτες

 

 
«Μηχανορράφοι», «κοιλιές-ἀμπάρια», «καταπιεστές», «συμφεροντολόγοι», «ὑπηρέτες τῶν Τούρκων», «ἀπατεῶνες», «ποταποὶ πράκτορες», «ἀξιοπεριφρόνητοι», «ἀναίσθητοι» «βάρβαροι», «ἐκβιαστές», «ἄτιμοι», «λιμασμένοι γιὰ ἐξουσία
καὶ πλούτη», «συκοφάντες», «σκευωροί», «σκουλήκια», «οὐτιδανοί», «φιλάργυροι», «ἀμαθεῖς», «βρωμεροί», «χυδαιότατοι», «ἀλαζόνες», «βρωμοάρχοντες», εἶναι μόνο μερικοὶ ἀπὸ τοὺς χαρακτηρισμούς, ποὺ ἔχουν ἀποδώσει οἱ ἱστορικὲς πηγὲς καὶ ἡ ἱστοριογραφία στοὺς ἐπισκόπους, κοτσαμπάσηδες καὶ φαναριῶτες. Εἶναι δύσκολο ἕως ἀδύνατο νὰ βρεθῇ ἔστω καὶ ἕνας σὲ αὐτοὺς τοὺς χαρακτηρισμούς,
ποὺ νὰ μὴν ταιριάζῃ καὶ γιὰ τοὺς σημερινούς τους
ἐπιγόνους. Ὅσοι ἀπὸ αὐτοὺς τόλμησαν νὰ ἔλθουν σὲ σύγκρουση μὲ τὸ «συνάφι» τῆς διαπλοκῆς (π.χ. Βενιζέλος), εἴτε δολοφονήθηκαν εἴτε ἀναθεματίστηκαν, ἀφoρίστηκαν κ.λπ.(13).
 
Περιοδικο "Δαυλος" Τ. 315